Povratak

Potrebna dokumentacija i obrasci:

 • Zahtjev.
 • Program javnog rada.
 • Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa na dan podnošenja zahtjeva, ne starija od 30 dana, ovjerena na Poreznoj upravi ili Upravni ugovor sklopljen s Poreznom upravom, ukoliko poslodavac ima nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa prema potrebnom propisu (ne dostavljaju 100%tni korisnici državnog proračuna).
 • Izjava poslodavca o broju zaposlenih, o obavljenim inspekcijskim i drugim nadzorima unatrag 12 mjeseci te eventualno izrečenim kaznenim mjerama i o kretanju broja zaposlenih unazad 12 mjeseci.
 • Obrazloženje/odluka o poslovno uvjetovanim otkazima unazad 6 mjeseci.
 • Za hrvatske povratnike/useljenike iz hrvatskog iseljeništva dokaz temeljem razmjene s Državnim uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Vrsta troškova koje snosi Hrvatski zavod za zapošljavanje:

Za osobe iz ciljane skupine 1.: 100% troška minimalne bruto plaće u iznosu od 4.368,75 kn.

Za osobe iz ciljanih skupina 2 i 3.: 50% troška minimalne bruto plaće u iznosu od 2.184,37 kn.

Troškovi prijevoza sukladno Odluci Upravnog vijeća Zavoda o visini troškova prijevoza ukoliko ima više od 2 km od adrese stanovanja do adrese poslodavca i to:

 • trošak mjesečne karte javnog prijevoza,
 • u naseljima, mjestima i gradovima gdje ne postoji javni prijevoz i nije moguće dostaviti dokaz o stvarnom trošku prijevoza, mjesečno u visini od 1,00 kn po prijeđenom kilometru do propisane visine od najviše 1.200,00 kn. Udaljenost između adrese stanovanja i adrese rada odnosno osposobljavanja utvrđuje se prema planeru putovanja Hrvatskog autokluba, kao najkraća ruta uz korekciju za jednosmjerne ulice, uređene pješačke nathodnike i pothodnike.

Prema Odluci najviši iznos putnog troška koji može biti isplaćen po osobi iznosi 1.200,00 kn mjesečno.

Dodatna pojašnjenja:

Program javnog rada

 • Program javnog rada na kojem se donosi ocjena za su/financiranje istog mora se temeljiti na društveno korisnom radu te ne smije biti komercijalnog karaktera niti uključivati redovan rad poslodavca koji donosi program javnog rada.
 • Program javnog rada propisani je obrazac, dostupan na web stranici Zavoda www.hzz.hr.
 • Svaki zahtjev za javne radove bodovat će se po unaprijed utvrđenim elementima od kojih svaki nosi određen broj bodova. Za pozitivnu ocjenu zahtjeva potrebno je ostvariti 28 od ukupno 42 boda.
 • Boduju se sljedeći elementi:
  •  Korisnost programa za društvenu zajednicu i njegova dodana vrijednost.
  •  Postojanje potrebe za radno-intenzivnim poslovima u periodu kada poslodavac ne može osigurati redovnu radnu snagu.
  •  Kratkotrajnost/vremenska ograničenost poslova.
  •  Kvaliteta i opširnost programa.
  •  Jasnoća opisanih aktivnosti.
  •  Planiranje i lociranje programa javnog rada na području visoke nezaposlenosti.
  •  Podržanost programa od drugih davatelja sredstava i druge stručne pomoći.
  •  Potencijalno uključivanje osoba u javnim radovima u programe obrazovanja.
  •  Postojanje ili nepostojanje prethodnog radnog iskustva na javnim radovima za osobe za koje se podnosi zahtjev.
  •  Suradnja s poslodavcem koji podnosi zahtjev za javne radove.
  •  Pravodobno i potpuno ispunjavanje ugovornih obveza (za poslodavca/korisnika potpore) preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.
  •  Postojanje prethodne suradnje na istim ili sličnim programima javnog rada.
  •  Dodatne prednosti programa:
   • a) uključivanje osoba s invaliditetom u program javnih radova
   • b) uključivanje dugotrajno nezaposlenih osoba u program javnih radova

Korištenje javnog rada u udrugama

 • Udruge koje nisu imale ili nemaju zaposlenih, a u prethodnim programima mjera aktivne politike nisu koristile mjeru javni rad, ne mogu koristi javni rad, osim u slučajevima kada se utvrdi da se radi o izuzetno korisnim programima i programima podržanim od drugih davatelja sredstava i druge stručne pomoći.
 • Novoregistrirane udruge (koje djeluju 12 mjeseci i kraće) ne mogu koristiti javni rad za više od 3 osobe.

Tko ne može biti uključen u javni rad

 • Osobe koje su radile u javnom radu u vremenu duljem od 12 mjeseci unazad 3 godine ne mogu biti uključene u javni rad.

Uključivanje korisnika zajamčene minimalne naknade u javne radove

 • U programe javnih radova mogu se uključivati i osobe koje su korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17) i to u nepunom radnom vremenu, pri čemu ostvaruju proporcionalni dio plaće na temelju javnog rada, a istovremeno im se ne obustavlja isplata zajamčene minimalne naknade, ukoliko prije uključenja sudjeluju u radu za opće dobro u najmanjem trajanju od 30 sati, a sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17).

Upućivanje korisnika javnih radova u programe obrazovanja

 • Korisnike javnih radova koji su uključeni u program javnog rada u trajanju duljem od 6 mjeseci moguće je, sukladno procjeni poslodavca, uputiti u kratkotrajne programe obrazovanja nužnih za obavljanje poslova javnog rada u trajanju od minimalno 5 dana, a maksimalno 3 mjeseca.
 • U programe obrazovanja moguće je uključiti isključivo one korisnike javnih radova koji rade 6 mjeseci u punom radnom vremenu, a preostala 3 mjeseca u nepunom radnom vremenu i to za vrijeme nepunog radnog vremena ili korisnike koji čitavo vrijeme do 9 mjeseci rade u nepunom radnom vremenu. Ukoliko se radi o programu obrazovanja u kratkom trajanju (5 dana), nema potrebe za uvođenjem nepunog radnog vremena.
 • Korisnici javnih radova koji čitavo vrijeme rade u punom radnom vremenu ne mogu istovremeno koristiti obrazovanje.
 • Poslodavac za vrijeme trajanja javnog rada može Zavodu dostaviti zahtjev za financiranje troška obrazovanja.
 • Poslodavac upućuje osobu na javnom radu u program obrazovanja u ustanovu koju samostalno odabire, a Zavod refundira trošak obrazovanja u najvišem iznosu od 7.000,00 kn.
 • Zahtjev za refundacijom troška obrazovanja korisnika javnog rada poslodavac dostavlja regionalnom/područnom uredu Zavoda.
 • Regionalni/područni ured Zavoda procjenjuje opravdanost nastalog troška te dostavlja zahtjev Središnjem uredu na rezervaciju sredstava.
 • U roku od 7 dana od dana predaje zahtjeva, poslodavac se obavještava o ocjeni istog.