Povratak

 • Zavod nezaposlene osobe upućuje na obrazovne programe stručnog osposobljavanja, prekvalifikacije i usavršavanja.
 • Odjeli tržišta rada i odjeli/odsjeci za profesionalno usmjeravanje u regionalnim/područnim uredima Zavoda rade selekciju nezaposlenih osoba za uključivanje u obrazovanje jer u obzir se pri tome uzima niz faktora vezanih uz zapošljivost pojedine nezaposlene osobe te je namjera osobe uputiti na obrazovanje koje im je potrebno kako bi se čim prije integrirale na tržište rada odnosno pronašle zaposlenje.
 • Nezaposlene osobe mogu same zatražiti uključivanje u program obrazovanja. Nezaposlena osoba može biti uključena u obrazovanje ukoliko je obrazovni program sukladan utvrđenim potrebama tržišta rada i njezinim psihofizičkim mogućnostima.
 • O razini obrazovanja nezaposlene osobe ovisi u koju će od navedenih aktivnosti biti uključena, pa se tako osobe sa završenom osnovnom školom uključuju u programe osposobljavanja, u kojima osobe stječu praktične vještine (npr. pomoćni kuhar…), u programe prekvalifikacije uključuju se osobe koje imaju najmanje završenu trogodišnju srednju školu, jer tu je riječ o stjecanju novog zanimanja (npr. kuhar…), dok su programi specijalističkih usavršavanja specijalizirani programi obrazovanja unutar struke (npr. kuhar nacionalnih jela…). Isto je određeno Pravilnikom o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih (NN 129/08, NN 52/2010).
 • Zavod izrađuje planove obrazovnih programa koji se u pojedinoj godini provode na razini regionalnih/područnih ureda Zavoda ovisno o potrebama lokalnog tržišta rada, stanju u evidenciji nezaposlenih i analizi potreba poslodavaca, a obrazovne ustanove koje će provoditi obrazovanje biraju se na temelju prethodno provedenog postupka javne nabave.

Vrsta troškova koje snosi Hrvatski zavod za zapošljavanje:

Obrazovnoj ustanovi:

 • 100% troškova obrazovanja (trošak nastave i materijalni troškovi praktične nastave) obrazovnoj ustanovi.

Zdravstvenoj ustanovi:

 • Troškovi liječničkih pregleda – za obrazovne programe za koje je isti uvjet za upis

Polazniku:

 • Novčana pomoć – sukladno članku 64. Zakona o tržištu rada (NN 118/2018), osoba koju je Zavod uputio na obrazovanje ima razmjerno danima provedenim na obrazovanju pravo na novčanu pomoć u dnevnom iznosu kojeg utvrđuje Upravno vijeće Zavoda Odlukom.
 • Novčana pomoć isplaćuje se prema definiranom kalendaru radnih dana, a najviši mjesečni iznos ne smije premašivati 50% minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja (odnosno 1.500,00 kn).

NAPOMENA: Osoba koja je upućena na obrazovanje ne briše se za vrijeme obrazovanja iz evidencije nezaposlenih i prima novčanu pomoć. Ukoliko je osoba u trenutku početka obrazovanja primatelj naknade za vrijeme nezaposlenosti, isplaćivanje naknade se sukladno članku 57. Zakona o tržištu rada obustavlja za vrijeme obrazovanja kod poslodavca. Po završetku obrazovanja novčana naknada se nastavlja isplaćivati za ostatak razdoblja do kojeg je priznato pravo na naknadu.

– troškovi prijevoza sukladno Odluci Upravnog vijeća Zavoda o visini troškova prijevoza za dane provedene na obrazovanju ukoliko ima više od 2 km od adrese stanovanja do adrese obrazovne ustanove i to:

 • ukoliko ima više od 2 km od stanice međumjesnog prijevoza do adrese na kojoj se izvodi obrazovanje odnosno u visini troška prijevoza u mjestu obrazovanja kao i troška međumjesnog prijevoza (trošak mjesnog i međumjesnog prijevoza);
 • ukoliko ima manje od 2 km od stanice međumjesnog prijevoza do adrese na kojoj se izvodi obrazovanje odnosno osposobljavanje u visini troška međumjesnog prijevoza;
 • ukoliko se nastava provodi u istom mjestu – trošak mjesečne karte javnog prijevoza,
 • iznimno u slučajevima kada nije moguće organizirati praktičnu nastavu u istom mjestu u kojem se izvodi teorijska nastava, u visini troška prijevoza na obje relacije i prema trošku dnevne povratne karte;
 • u naseljima, mjestima i gradovima gdje ne postoji javni prijevoz i nije moguće dostaviti dokaz o stvarnom trošku prijevoza, mjesečno u visini od 1,00 kn po prijeđenom kilometru do propisane visine od najviše 1.200,00 kn.
 • Udaljenost između adrese stanovanja i adrese osposobljavanja utvrđuje se prema planeru putovanja Hrvatskog autokluba, kao najkraća ruta uz korekciju za jednosmjerne ulice, uređene pješačke nathodnike i pothodnike.

Prema Odluci najviši iznos putnog troška koji može biti isplaćen po osobi iznosi 1.200,00 kn mjesečno.

– troškovi osiguranja po propisima HZMO-a,

(*) 50% minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja iznosi 1.500,00 kn.

­