Povratak

Potrebna dokumentacija i obrasci:

 • Zahtjev,
 • Program osposobljavanja na radnom mjestu,
 • Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa na dan podnošenja zahtjeva, ne starija od 30 dana, ovjerena na Poreznoj upravi ili Upravni ugovor sklopljen s Poreznom upravom, ukoliko poslodavac ima nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa prema potrebnom propisu (ne dostavljaju 100%tni korisnici državnog proračuna),
 • Izjava poslodavca o broju zaposlenih, o obavljenim inspekcijskim i drugim nadzorima unatrag 12 mjeseci te eventualno izrečenim kaznenim mjerama i o kretanju broja zaposlenih unazad 12 mjeseci,
 • Obrazloženje/odluka o poslovno uvjetovanim otkazima unazad 6 mjeseci,
 • Za hrvatske povratnike/useljenike iz hrvatskog iseljeništva dokaz temeljem razmjene s Državnim uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Dodatna pojašnjenja:

A: Osposobljavanje na radnom mjestu s ciljem stjecanja potvrde poslodavca

Vrsta troškova koje snosi Hrvatski zavod za zapošljavanje:

Poslodavcu:

 • Trošak mentorstva kako slijedi:  do 700,00 kn neto mjesečno po osobi za jednostavne programe osposobljavanje, do 1.000,00 kn neto mjesečno po osobi za složenije programe osposobljavanja, te do 1.200,00 kn neto mjesečno za jako složene programe osposobljavanja, uz napomenu da jedan mentor može osposobljavati najviše 3 osobe. Najmanje 30% naknade za mentorstvo je poslodavac obvezan isplatiti mentoru i dokaze o tome dostaviti Zavodu.

Polazniku:

 • Novčana pomoć – sukladno članku 64. Zakona o tržištu rada (NN 118/2018), osoba koju je Zavod uputio na osposobljavanje ima razmjerno danima provedenim na osposobljavanju pravo na novčanu pomoć u visini minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja.
 • Novčana pomoć isplaćuje se prema definiranom kalendaru radnih dana koji je prilog ove Upute, a najviši mjesečni iznos ne smije premašivati iznos minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja*.

  (*) minimalna plaća umanjene za doprinose za obvezna osiguranja iznosi 3.000,00 kn

NAPOMENA: Osoba koja je upućena na osposobljavanje na radnom mjestu ne briše se za vrijeme osposobljavanja iz evidencije nezaposlenih i prima novčanu pomoć. Ukoliko je osoba u trenutku početka osposobljavanja na radnom mjestu primatelj naknade za vrijeme nezaposlenosti, isplaćivanje naknade se sukladno članku 57. Zakona o tržištu rada (NN 118/2018) obustavlja za vrijeme osposobljavanja na radnom mjestu kod poslodavca. Po završetku osposobljavanja na radnom mjestu novčana naknada se nastavlja isplaćivati za ostatak razdoblja do kojeg je priznato pravo na naknadu.

– troškovi prijevoza sukladno Odluci Upravnog vijeća Zavoda o visini troškova prijevoza za dane provedene na osposobljavanju ukoliko ima više od 2 km od adrese stanovanja do adrese poslodavca i to:

 • ukoliko ima više od 2 km od stanice međumjesnog prijevoza do adrese na kojoj se izvodi osposobljavanje u visini troška prijevoza u mjestu osposobljavanja kao i troška međumjesnog prijevoza (trošak mjesnog i međumjesnog prijevoza);
 • ukoliko ima manje od 2 km od stanice međumjesnog prijevoza do adrese na kojoj se izvodi osposobljavanje u visini troška međumjesnog prijevoza;
 • u visini troška mjesečne karte javnog prijevoza;
 • u naseljima, mjestima i gradovima gdje ne postoji javni prijevoz i nije moguće dostaviti dokaz o stvarnom trošku prijevoza, mjesečno u visini od 1,00 kn po prijeđenom kilometru do propisane visine od najviše 1.200,00 kn.
 • Udaljenost između adrese stanovanja i adrese osposobljavanja utvrđuje se prema planeru putovanja Hrvatskog autokluba, kao najkraća ruta uz korekciju za jednosmjerne ulice, uređene pješačke nathodnike i pothodnike.

Prema Odluci najviši iznos putnog troška koji može biti isplaćen po osobi iznosi 1.200,00 kn mjesečno.

 

-­ troškovi osiguranja po propisima HZMO-a.

 

Ponovno korištenje mjere:

Ako poslodavac nakon isteka sklopljenog/ih ugovora o osposobljavanju na radnom mjestu, želi ponovno koristiti tu mjeru, to će moći ako u radnom odnosu zadrži određeni broj osoba koje su se osposobljavale i to kako slijedi:

 

 • ako je imao do pet osoba na osobe na osposobljavanju na radnom mjestu te zadrži najmanje jednu osobu u radnome odnosu po isteku programa osposobljavanja može ponovno primiti onoliko osoba na osposobljavanje koliko je imao i u prethodnom razdoblju (pod uvjetom da im može osigurati mentora).
 • ako je imao šest i više osoba na osobe na osposobljavanju na radnom mjestu te zadrži najmanje 30% u radnome odnosu po isteku programa osposobljavanja moći će ponovno primiti onoliko osoba koliko je imao u prethodnom razdoblju, pod uvjetom da im može osigurati mentora).

 

Mentorstvo:

– Mentor za polaznike osposobljavanja na radnom mjestu mora biti osoba koja obavlja poslove radnog mjesta na kojima će se polaznik osposobljavati, neovisno o zvanju i razini obrazovanja, ali ne smije imati kvalifikaciju nižu od stečenog srednjoškolskog obrazovanja. Kao dokaz o obavljanju poslova radnog mjesta na kojima će se osoba osposobljavati poslodavac prilaže ispis iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili ugovor o radu mentora.

– Poslodavac je dužan osigurati jednog mentora za najmanje 3 osobe.

B: Osposobljavanje na radnom mjestu s ciljem stjecanja javne isprave o osposobljenosti

Vrsta troškova koje snosi Hrvatski zavod za zapošljavanje:

Poslodavcu:

 • Trošak mentorstva kako slijedi:  do 700,00 kn neto mjesečno po osobi za jednostavne programe osposobljavanje, do 1.000,00 kn neto mjesečno po osobi za složenije programe osposobljavanja, te do 1.200,00 kn neto mjesečno za jako složene programe osposobljavanja, uz napomenu da jedan mentor može osposobljavati najviše 3 osobe. Najmanje 30% naknade za mentorstvo je poslodavac obvezan isplatiti mentoru i dokaze o tome dostaviti Zavodu.
 • trošak teorijske nastave u obrazovnoj ustanovi i trošak polaganja ispita o osposobljenosti do 18.000,00 kn.
 • trošak liječničkog pregleda (ukoliko je isti potreban ovisno o vrsti osposobljavanja, refundira se poslodavcu nakon obavljenog pregleda).

Polazniku:

 • Novčana pomoć – sukladno članku 64. Zakona o tržištu rada (NN 118/2018), osoba koju je Zavod uputio na osposobljavanje ima razmjerno danima provedenim na osposobljavanju pravo na novčanu pomoć u visini minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja.
 • Novčana pomoć isplaćuje se prema definiranom kalendaru radnih dana, a najviši mjesečni iznos ne smije premašivati iznos minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja*.

  (*) minimalna plaća umanjene za doprinose za obvezna osiguranja iznosi 3.000,00 kn

NAPOMENA: Osoba koja je upućena na osposobljavanje na radnom mjestu ne briše se za vrijeme osposobljavanja iz evidencije nezaposlenih i prima novčanu pomoć. Ukoliko je osoba u trenutku početka osposobljavanja na radnom mjestu primatelj naknade za vrijeme nezaposlenosti, isplaćivanje naknade se sukladno članku 57. Zakona o tržištu rada (NN 118/2018) obustavlja za vrijeme osposobljavanja na radnom mjestu kod poslodavca. Po završetku osposobljavanja na radnom mjestu novčana naknada se nastavlja isplaćivati za ostatak razdoblja do kojeg je priznato pravo na naknadu.

 

 • ­ troškovi prijevoza sukladno Odluci Upravnog vijeća Zavoda o visini troškova prijevoza za dane provedene na osposobljavanju ukoliko ima više od 2 km od adrese stanovanja do adrese obrazovne ustanove odnosno poslodavca i to:
  – ukoliko ima više od 2 km od stanice međumjesnog prijevoza do adrese na kojoj se izvodi osposobljavanje u visini troška prijevoza u mjestu osposobljavanja kao i troška međumjesnog prijevoza (trošak mjesnog i međumjesnog prijevoza);
  – ukoliko ima manje od 2 km od stanice međumjesnog prijevoza do adrese na kojoj se izvodi osposobljavanje u visini troška međumjesnog prijevoza;
  – u visini troška mjesečne karte javnog prijevoza ukoliko se obrazovanje odnosno osposobljavanje provodi u istom mjestu;
  – iznimno u slučajevima kada nije moguće organizirati praktičnu nastavu u istom mjestu u kojem se izvodi teorijska nastava, u visini troška prijevoza na obje relacije i prema trošku dnevne povratne karte;
  – u naseljima, mjestima i gradovima gdje ne postoji javni prijevoz i nije moguće dostaviti dokaz o stvarnom trošku prijevoza, mjesečno u visini od 1,00 kn po prijeđenom kilometru do propisane visine od najviše 1.200,00 kn.
  – Udaljenost između adrese stanovanja i adrese osposobljavanja utvrđuje se prema planeru putovanja Hrvatskog autokluba, kao najkraća ruta uz korekciju za jednosmjerne ulice, uređene pješačke nathodnike i pothodnike.

Prema Odluci najviši iznos putnog troška koji može biti isplaćen po osobi iznosi 1.200,00 kn mjesečno.

 • ­ troškovi osiguranja po propisima HZMO-a.

Ponovno korištenje mjere:

Ako poslodavac nakon isteka sklopljenog/ih ugovora o osposobljavanju na radnom mjestu, želi ponovno koristiti tu mjeru, to će moći ako u radnom odnosu zadrži određeni osoba koje su se osposobljavale i to kako slijedi:

 

 • ako je imao do pet osoba na osobe na osposobljavanju na radnom mjestu te  zadrži najmanje jednu osobu u radnome odnosu po isteku programa osposobljavanja može ponovno primiti onoliko osoba na osposobljavanje koliko je imao i u prethodnom razdoblju (pod uvjetom da im može osigurati mentora).
 • ako je imao šest i više osoba na osobe na osposobljavanju na radnom mjestu te zadrži najmanje 30% u radnome odnosu po isteku programa osposobljavanja moći će ponovno primiti onoliko osoba koliko je imao u prethodnom razdoblju, pod uvjetom da im može osigurati mentora).

Uvjeti koje poslodavac mora ispunjavati:

 • ­ Poslodavac mora imati osigurane materijalne, kadrovske i organizacijske uvjete za provođenje osposobljavanja i stručne prakse.
 • Poslodavac je dužan osigurati jednog mentora na najviše 3 osobe.

Upućivanje polaznika u obrazovne ustanove:

 • Trošak obrazovanja refundira se poslodavcu koji upućuje osobe u obrazovnu ustanovu.

 

C: Osposobljavanje/usavršavanje na radnom mjestu s ciljem stjecanja potvrde poduzetničke potporne institucije

Vrsta troškova koje snosi Hrvatski zavod za zapošljavanje:

Poslodavcu:

 • Trošak mentorstva kako slijedi:  do 700,00 kn neto mjesečno po osobi za jednostavne programe osposobljavanje, do 1.000,00 kn neto mjesečno po osobi za složenije programe osposobljavanja, te do 1.200,00 kn neto mjesečno za jako složene programe osposobljavanja, uz napomenu da jedan mentor može osposobljavati najviše 5 osoba. Najmanje 30% naknade za mentorstvo je poslodavac obvezan isplatiti mentoru i dokaze o tome dostaviti Zavodu.
 • Trošak osposobljavanja u poduzetničkoj potpornoj instituciji : do 2.500,00 kn za strukturirano raspisan program od minimalno 60 školskih sati s: opisanim skupovima ishoda učenja, nastavnim cjelinama, ishodima učenja nastavnih cjelina, popisom edukatora koji će održavati nastavu, opisom učionica i sredstava na kojima će se raditi. Maksimalno se može isplatiti do 18.000,00 kn uz uvjet da su specificirani troškovi osposobljavanja, a koji ne uključuju plaće radnika potpornih institucija.

Polazniku:

 • Novčana pomoć – sukladno članku 64. Zakona o tržištu rada (NN 118/2018), osoba koju je Zavod uputio na osposobljavanje ima razmjerno danima provedenim na osposobljavanju pravo na novčanu pomoć u visini minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja.
 • Novčana pomoć isplaćuje se prema definiranom kalendaru radnih dana, a najviši mjesečni iznos ne smije premašivati iznos minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja*.

  (*) minimalna plaća umanjene za doprinose za obvezna osiguranja iznosi 3.000,00 kn

NAPOMENA: Osoba koja je upućena na osposobljavanje na radnom mjestu ne briše se za vrijeme osposobljavanja iz evidencije nezaposlenih i prima novčanu pomoć. Ukoliko je osoba u trenutku početka osposobljavanja na radnom mjestu primatelj naknade za vrijeme nezaposlenosti, isplaćivanje naknade se sukladno članku 57. Zakona o tržištu rada (NN 118/2018) obustavlja za vrijeme osposobljavanja na radnom mjestu kod poslodavca. Po završetku osposobljavanja na radnom mjestu novčana naknada se nastavlja isplaćivati za ostatak razdoblja do kojeg je priznato pravo na naknadu.

 

– troškovi prijevoza sukladno Odluci Upravnog vijeća Zavoda o visini troškova prijevoza za dane provedene na osposobljavanju ukoliko ima više od 2 km od adrese stanovanja do adrese poslodavca i to:

 • ukoliko ima više od 2 km od stanice međumjesnog prijevoza do adrese na kojoj se izvodi osposobljavanje u visini troška prijevoza u mjestu osposobljavanja kao i troška međumjesnog prijevoza (trošak mjesnog i međumjesnog prijevoza);
 • ukoliko ima manje od 2 km od stanice međumjesnog prijevoza do adrese na kojoj se izvodi osposobljavanje u visini troška međumjesnog prijevoza;
 • u visini troška mjesečne karte javnog prijevoza;
 • u naseljima, mjestima i gradovima gdje ne postoji javni prijevoz i nije moguće dostaviti dokaz o stvarnom trošku prijevoza, mjesečno u visini od 1,00 kn po prijeđenom kilometru do propisane visine od najviše 1.200,00 kn.
 • Udaljenost između adrese stanovanja i adrese osposobljavanja utvrđuje se prema planeru putovanja Hrvatskog autokluba, kao najkraća ruta uz korekciju za jednosmjerne ulice, uređene pješačke nathodnike i pothodnike.

Prema Odluci najviši iznos putnog troška koji može biti isplaćen po osobi iznosi 1.200,00 kn mjesečno.

 

-­ troškovi osiguranja po propisima HZMO-a.

 

Ponovno korištenje mjere:

Za daljnje provođenje programa uvjet nije zadržavanje određenog postotka polaznika osposobljavanja – osoba u radnom odnosu, već pokazatelj koliko se polaznika zaposlilo kod drugih poslodavaca ili se samozaposlilo na poslovima koji su vezani uz program osposobljavanja.

 

Mentorstvo:

– Mentor za polaznike osposobljavanja na radnom mjestu mora biti osoba koja obavlja poslove radnog mjesta na kojima će se polaznik osposobljavati, neovisno o zvanju i razini obrazovanja, ali ne smije imati kvalifikaciju nižu od stečenog srednjoškolskog obrazovanja. Kao dokaz o obavljanju poslova radnog mjesta na kojima će se osoba osposobljavati poslodavac prilaže ispis iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili ugovor o radu mentora.

– Poslodavac je dužan osigurati jednog mentora za najmanje 5 osoba.

 

D: Osposobljavanje na radnom mjestu hrvatskih povratnika/useljenika iz hrvatskog iseljeništva

Vrsta troškova koje snosi Hrvatski zavod za zapošljavanje:

Poslodavcu:

 • Trošak mentorstva kako slijedi:  do 700,00 kn neto mjesečno po osobi za jednostavne programe osposobljavanje, do 1.000,00 kn neto mjesečno po osobi za složenije programe osposobljavanja, te do 1.200,00 kn neto mjesečno za jako složene programe osposobljavanja, uz napomenu da jedan mentor može osposobljavati najviše 3 osobe. Najmanje 30% naknade za mentorstvo je poslodavac obvezan isplatiti mentoru i dokaze o tome dostaviti Zavodu.
 • trošak teorijske nastave u obrazovnoj ustanovi i trošak polaganja ispita o osposobljenosti (do 18.000,00 kn).
 • trošak liječničkog pregleda (ukoliko je isti potreban ovisno o vrsti osposobljavanja, refundira se poslodavcu nakon obavljenog pregleda).

Polazniku:

– troškovi prijevoza sukladno Odluci Upravnog vijeća Zavoda o visini troškova prijevoza za dane provedene na osposobljavanju ukoliko ima više od 2 km od adrese stanovanja do adrese poslodavca i to:

 • ukoliko ima više od 2 km od stanice međumjesnog prijevoza do adrese na kojoj se izvodi osposobljavanje u visini troška prijevoza u mjestu osposobljavanja kao i troška međumjesnog prijevoza (trošak mjesnog i međumjesnog prijevoza);
 • ukoliko ima manje od 2 km od stanice međumjesnog prijevoza do adrese na kojoj se izvodi osposobljavanje u visini troška međumjesnog prijevoza;
 • u visini troška mjesečne karte javnog prijevoza;
 • u naseljima, mjestima i gradovima gdje ne postoji javni prijevoz i nije moguće dostaviti dokaz o stvarnom trošku prijevoza, mjesečno u visini od 1,00 kn po prijeđenom kilometru do propisane visine od najviše 1.200,00 kn.
 • Udaljenost između adrese stanovanja i adrese osposobljavanja utvrđuje se prema planeru putovanja Hrvatskog autokluba, kao najkraća ruta uz korekciju za jednosmjerne ulice, uređene pješačke nathodnike i pothodnike.

Prema Odluci najviši iznos putnog troška koji može biti isplaćen po osobi iznosi 1.200,00 kn mjesečno.

-­ troškovi osiguranja po propisima HZMO-a.

 

Polazniku koji je prijavljen u evidenciju nezaposlenih:

 • Novčana pomoć – sukladno članku 64. Zakona o tržištu rada (NN 118/2018), osoba koju je Zavod uputio na osposobljavanje ima razmjerno danima provedenim na osposobljavanju pravo na novčanu pomoć u visini minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja.
 • Novčana pomoć isplaćuje se prema definiranom kalendaru radnih dana, a najviši mjesečni iznos ne smije premašivati iznos minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja*.

  (*) minimalna plaća umanjene za doprinose za obvezna osiguranja iznosi 3.000,00 kn

NAPOMENA: Osoba koja je upućena na osposobljavanje na radnom mjestu ne briše se za vrijeme osposobljavanja iz evidencije nezaposlenih i prima novčanu pomoć. Ukoliko je osoba u trenutku početka osposobljavanja na radnom mjestu primatelj naknade za vrijeme nezaposlenosti, isplaćivanje naknade se sukladno članku 57. Zakona o tržištu rada (NN 118/2018) obustavlja za vrijeme osposobljavanja na radnom mjestu kod poslodavca. Po završetku osposobljavanja na radnom mjestu novčana naknada se nastavlja isplaćivati za ostatak razdoblja do kojeg je priznato pravo na naknadu.

 

Polazniku koji nije prijavljen u evidenciju nezaposlenih:

 • novčana isplata u visini definiranoj Odlukom nadležnog tijela prema kojoj je mjesečni iznos baziran na iznosu neto minimalne plaće u 2019. godini.

Uvjeti koje poslodavac mora ispunjavati:

 • ­ Poslodavac mora imati osigurane materijalne, kadrovske i organizacijske uvjete za provođenje osposobljavanja i stručne prakse.
 • Poslodavac je dužan osigurati jednog mentora na najviše 3 osobe.

Upućivanje polaznika u obrazovne ustanove:

 • Trošak obrazovanja refundira se poslodavcu koji upućuje osobe u obrazovnu ustanovu.

Ponovno korištenje mjere:

Za daljnje provođenje programa uvjet nije zadržavanje određenog postotka polaznika osposobljavanja – osoba u radnom odnosu, već pokazatelj koliko se polaznika zaposlilo kod drugih poslodavaca ili se samozaposlilo na poslovima koji su vezani uz program osposobljavanja.