Povratak

Potrebna dokumentacija i obrasci:

 • Zahtjev (propisani obrazac),
 • Program stručnog osposobljavanja za rad s definiranim mentorom, koji treba imati odgovarajuće zanimanje, razinu obrazovanja ili radno iskustvo na poslovima koje će obavljati polaznik stručnog osposobljavanja na propisanom obrascu.

NAPOMENA: Poslodavci koji zakonom ili podzakonskim aktom imaju propisan sadržaj programa stručnog osposobljavanja mogu isti dostaviti na vlastitom obrascu, uz navođenje zakonske podloge na temelju koje se stručno osposobljavanje provodi.

Za tijela državne uprave:

 • Plan prijema na stručno osposobljavanje za tekuću godinu,
 • Suglasnost Ministarstva uprave i Ministarstva financija.

Ostali:

 • Zahtjev (propisani obrazac),
 • Program stručnog osposobljavanja za rad s definiranim mentorom, koji treba imati odgovarajuće zanimanje, razinu obrazovanja ili radno iskustvo na poslovima koje će obavljati polaznik stručnog osposobljavanja na propisanom obrascu,
 • Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa na dan podnošenja zahtjeva, ne starija od 30 dana, ovjerena na Poreznoj upravi ili Upravni ugovor sklopljen s Poreznom upravom, ukoliko poslodavac ima nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa prema potrebnom propisu.(ne dostavljaju 100%tni korisnici državnog proračuna),
 • Izjava poslodavca o broju zaposlenih, o obavljenim inspekcijskim i drugim nadzorima unatrag 12 mjeseci te eventualno izrečenim kaznenim mjerama i o kretanju broja zaposlenih unazad 12 mjeseci. Obrazac Izjave standardizirani je obrazac dostupan na web stranici Zavoda i na stranici www.mjere.hr,
 • Obrazloženje/odluka o poslovno uvjetovanim otkazima unazad 6 mjeseci.

Vrsta troškova koje snosi Hrvatski zavod za zapošljavanje:

Poslodavcu:

 • uplata obveznih doprinosa mirovinskom osiguranju (HZMO) što za 12 mjeseci iznosi 7.704,6 kn
 • uplata obveznih doprinosa zdravstvenom osiguranju (HZZO) što za 12 mjeseci iznosi 6.356,28 kn
 • trošak obrazovanja ukoliko postoji, a najviše do 7.000 kn

Polazniku:

 • novčana isplata u visini definiranoj Odlukom nadležnog tijela (mjesečni iznos novčane isplate biti će baziran na iznosu neto minimalne plaće u 2019. godini), a koja iznosi 3.000,00 kn.
  NAPOMENA: Ukoliko polaznik koristi mjeru u trajanju od 12 mjeseci najviši iznos novčane isplate koji polazniku može biti isplaćen ne može biti veći od 36.000,00 kuna, te će se poravnanje izvršiti u zadnjem mjesecu provedbe mjere.
 • trošak polaganja stručnog ispita za obveznike polaganja istog, osim ako zakonskim i podzakonskim propisima nije drugačije regulirano
 • Trošak prijevoza u visini i iznosu koji je jednak trošku prijevoza prema uvjetima isplate troška prijevoza u svim mjerama APZ-a koje na jedinstven način za sve korisnike mjera financira HZZ:
  • ukoliko ima više od 2 km od adrese stanovanja do adrese poslodavca osoba ima pravo na troškove prijevoza;
  • ukoliko ima više od 2 km od stanice međumjesnog prijevoza do adrese na kojoj se izvodi stručno osposobljavanje u visini troška prijevoza u mjestu stručnog osposobljavanja kao i troška međumjesnog prijevoza (trošak mjesnog i međumjesnog prijevoza);
  • ukoliko ima manje od 2 km od stanice međumjesnog prijevoza do adrese na kojoj se izvodi stručno osposobljavanje u visini troška međumjesnog prijevoza;
  • u visini troška mjesečne karte javnog prijevoza ukoliko se stručno osposobljavanje provodi u istom mjestu;
  • u naseljima, mjestima i gradovima gdje ne postoji javni prijevoz i nije moguće dostaviti dokaz o stvarnom trošku prijevoza, mjesečno u visini od 1,00 kn po prijeđenom kilometru do propisane visine od najviše 1.200 kn.
  • Udaljenost između adrese stanovanja i adrese stručnog osposobljavanja utvrđuje se prema planeru putovanja Hrvatskog autokluba, kao najkraća ruta uz korekciju za jednosmjerne ulice, uređene pješačke nathodnike i pothodnike.
  • Prema Odluci najviši iznos putnog troška koji može biti isplaćen po osobi iznosi 1.200,00 kn mjesečno.

Dodatna pojašnjenja:

Mentorstvo:

 • ­ Poslodavac mora za polaznike koji su obveznici polaganja stručnog ispita imati osiguranog mentora koji treba imati odgovarajuće zanimanje, razinu obrazovanja ili radno iskustvo (najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima za koje mentorira ukoliko ne ispunjava uvjet kvalifikacije i razine obrazovanja) na poslovima koje će obavljati polaznik stručnog osposobljavanja te razrađen program stručnog osposobljavanja. Ukoliko mentor nema odgovarajuće zanimanje i razinu obrazovanja, stečeno iskustvo mentora poslodavac dokazuje ispisom iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili ugovorom o radu.
 • Mentor za polaznike koji nisu obveznici polaganja stručnog ispita mora biti osoba koja obavlja poslove radnog mjesta na kojima će se polaznik osposobljavati, neovisno o zvanju i razini obrazovanja, ali ne smije imati kvalifikaciju nižu od stečenog srednjoškolskog obrazovanja.
 • Mentor može provoditi stručno osposobljavanje za rad za maksimalno tri osobe.

Iznimka: U slučaju da se osobe uključuju u stručno osposobljavanje za rad kod korisnika potpore za samozapošljavanje, na mentora se ne odnose gore navedeni uvjeti. Mentor je u navedenom slučaju isključivo osoba koja je korisnik potpore za samozapošljavanje.

 

Upućivanje polaznika na obrazovanje:

 • Zahtjev za upućivanje polaznika stručnog osposobljavanja u programe obrazovanja Poslodavci mogu uputiti unutar prvih šest mjeseci stručnog osposobljavanja u ustanovu koju su samostalno odabrali, ukoliko uoče da polazniku/ici nedostaju određena znanja i vještine za uspješnu provedbu programa stručnog osposobljavanja. Obrazovanje mora započeti u vremenu trajanja stručnog osposobljavanja.
 • Poslodavac pri tom podnosi regionalnom/područnom uredu Zavoda zahtjev za dodjelu potpore male vrijednosti za obrazovanje.
 • Programi obrazovanja mogu trajati do 3 mjeseca, ali ne kraće od mjesec dana

NAPOMENA: Ukoliko se obrazovanje za vrijeme trajanja stručnog osposobljavanja provodi kod poslodavaca proračunskih korisnika, trošak koji će im Zavod isplatiti ne smatra se potporom male vrijednosti.

 • Regionalni/područni ured Zavoda ocjenjuje zahtjev te ga dostavlja Središnjem uredu na rezervaciju sredstava. Zahtjev se odobrava u roku od 7 dana od dana zaprimanja te se šalje obavijest poslodavcu o ocjeni istog. Pri ocjeni zahtjeva za obrazovanje polaznika stručnog osposobljavanja regionalni/područni ured procjenjuje njegovu nužnost i opravdanost, a s obzirom na program stručnog osposobljavanja te razinu i vrstu obrazovanja polaznika stručnog osposobljavanja.
 • Programi obrazovanja mogu trajati do 3 mjeseca.