Povratak

Potrebna dokumentacija i obrasci:

Potpore za očuvanje radnih mjesta:

 • Zahtjev (propisani obrazac),
 • Program za očuvanje radnih mjesta za skraćivanje radnog vremena/obrazovanja,
 • Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa na dan podnošenja zahtjeva, ne starija od 30 dana, ovjerena na Poreznoj upravi ili Upravni ugovor sklopljen s Poreznom upravom, ukoliko poslodavac ima nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa prema potrebnom propisu (ne dostavljaju 100%tni korisnici državnog proračuna),
 • Izjava poslodavca o broju zaposlenih, o obavljenim inspekcijskim i drugim nadzorima unatrag 12 mjeseci te eventualno izrečenim kaznenim mjerama i o kretanju broja zaposlenih unazad 12 mjeseci,
 • Obveznici poreza na dobit (trgovačka društva i fizička osoba po izjavi – obrtnici i samostalne djelatnosti):
 • Godišnji financijski izvještaj poduzetnika – GFI-POD obrazac (rok predaje je 30.04. za proteklu godinu), ovjeren na FINA-i.
 • Poslodavci koji dostave zahtjev prije 30.04., a ne raspolažu gore navedenom financijskom dokumentacijom, mogu predati prošlogodišnji GFI-POD obrazac uz obvezu dostave novog po predaji i ovjeri na FINA-i.
 • Obveznici poreza na dohodak (obrtnici i samostalne djelatnosti):
 • Prijava poreza na dohodak s Pregledom poslovnih primitaka i izdataka (rok predaje je 28.02. za proteklu godinu), ovjerena na Poreznoj upravi,
 • JOPPD obrasci (zadnji i prvi za 12-mjesečno razdoblje koje prethodi predaji zahtjeva),
 • Obrazloženje/odluka o poslovno uvjetovanim otkazima unazad 6 mjeseci,
 • Plan restrukturiranja (dostavlja se uz Program u slučaju skraćivanja radnog vremena kao i obrazovanja radnika kod poslodavca koji je u restrukturiranju. Isti mora biti usvojen od strane uprave poslodavca – podnositelja zahtjeva),
 • Izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti,
 • Sporazum sklopljen s radničkim vijećem, odnosno sindikatom o prihvaćanju programa za očuvanje radnih mjesta, odnosno obavijest poslodavca radnicima ako kod poslodavca nije utemeljeno radničko vijeće niti djeluje sindikat.

 

Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva:

 • Zahtjev. Obrazac Zahtjeva standardizirani je obrazac dostupan na web stranici Zavoda ili na stranici www.mjere.hr.
 • Potvrda Financijske agencije kojom se dokazuje da poslodavac unazad 30 dana od dana podnošenja zahtjeva nije u postupku prisilne naplate, odnosno u blokadi.
 •  Izjava poslodavca o broju zaposlenih, o obavljenim inspekcijskim i drugim nadzorima unatrag 12 mjeseci te eventualno izrečenim kaznenim mjerama i o kretanju broja zaposlenih unazad 12 mjeseci. Obrazac Izjave standardizirani je obrazac dostupan na web stranici Zavoda ili na stranici www.mjere.hr.
 • Ugovor o radu za radnike za koje poslodavac podnosi zahtjev.
 • Sistematizacija radnih mjesta/Pravilnik o ustroju (ukoliko poslodavac isto ne posjeduje dovoljno je da dostavi Ugovor o radu za radnike za koje podnosi zahtjev).
 • Pravilnik o plaći kao dokaz da poslodavac isplaćuje minimalnu plaću (ukoliko poslodavac isto ne posjeduje dovoljno je da dostavi Ugovor o radu za radnike za koje podnosi zahtjev).
 • Obrazloženje/odluka o poslovno uvjetovanim otkazima unazad 6 mjeseci.
 • Program za očuvanje radnih mjesta za prihvatljive kategorije radnika. Obrazac programa standardizirani je obrazac dostupan na web stranici www.mjere.hr.
 • Izjava poslodavca o dodijeljenim iznosima potpora male vrijednosti. Obrazac Izjave standardizirani je obrazac dostupan na web stranici www.mjere.hr.
 • Financijska dokumentacija:

a) Obveznik poreza na dobit (trgovačka društva i fizička osoba po izjavi – obrtnici i samostalne djelatnosti):

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika – GFI-POD obrazac (rok predaje je 30.04. za proteklu godinu), ovjeren na FINA-i. Poslodavci koji dostave zahtjev prije 30.04., a ne raspolažu gore  navedenom financijskom dokumentacijom, mogu predati prošlogodišnji GFI-POD obrazac uz obvezu dostave novog po predaji i ovjeri na FINA-i.

 

b) Obveznik poreza na dohodak (obrtnici i samostalne djelatnosti):

Prijava poreza na dohodak s Pregledom poslovnih primitaka i izdataka (rok predaje je 28.02. za proteklu godinu), ovjerena na Poreznoj upravi.

 • Sporazum sklopljen s radničkim vijećem, odnosno sindikatom o prihvaćanju programa za očuvanje radnih mjesta, odnosno obavijest poslodavca radnicima ako kod poslodavca nije utemeljeno radničko vijeće niti djeluje sindikat.

Dodatna pojašnjenja:

Potpora za očuvanje radnih mjesta:

 

Vrsta troškova koje snosi Hrvatski zavod za zapošljavanje:

 

a) Potpora za skraćivanje radnog vremena Razmjerni dio iznosa plaće za broj radnih sati za koje je radniku skraćeno radno vrijeme (maksimalno do 40% skraćenja radnog vremena i maksimalno do 40% iznosa bruto I plaće), a najviše do iznosa minimalne plaće prema posebnom propisu.

b) Potpora za obrazovanje radnika Ukupan trošak obrazovanja radnika. Obrazovanje se može provoditi u ustanovama za obrazovanje odraslih.

 

Kriteriji:

 • Poslodavac kod kojeg je došlo do privremenog pada poslovnih aktivnosti i/ili ostvarenog gubitka u poslovanju u slučaju korištenja ove potpore mora izraditi program za očuvanje radnih mjesta za skraćivanje radnog vremena ili obrazovanje radnika.
 • Zahtjev i program poslodavac predaje u regionalni/područni ured Zavoda gdje se isti ocjenjuje u roku od 10 dana o čemu se šalje obavijest poslodavcu.
 • Potpora za očuvanje radnih mjesta za skraćivanje radnog vremena ili obrazovanje radnika dodjeljuje se kao potpora male vrijednosti.

 

Potpora za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva

 

Vrsta troškova koje snosi Hrvatski zavod za zapošljavanje:

a) 50% minimalne plaće uvećane za doprinose na osnovicu u iznosu od 2.184,37 kn za 2019. godinu,

b)  Ukupan trošak obrazovanja radnika.

 

Kriteriji:

 • Unazad 30 dana od dana podnošenja zahtjeva poslodavci ne smiju biti u postupku prisilne naplate (odnosno u blokadi).
 • Poslodavci moraju izraditi Program za očuvanje radnih mjesta za prihvatljive kategorije radnika.
 • Zahtjev i program poslodavac predaje u regionalni/područni ured Zavoda gdje se isti ocjenjuje u roku od 10 dana o čemu se šalje obavijest poslodavcu.
 • U slučajevima kada je kod poslodavca koji je predao zahtjev donesena pravomoćna Odluka o nepravilnosti u području Zakona o radu i/ili plaća zahtjev se ocjenjuje negativno.