Povratak

Potrebna dokumentacija i obrasci:

 • Zahtjev (propisani obrazac)
 • Program za očuvanje radnih mjesta za skraćivanje radnog vremena/obrazovanja
 • Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa na dan podnošenja zahtjeva, ne starija od 30 dana, ovjerena na Poreznoj upravi ili Upravni ugovor sklopljen s Poreznom upravom, ukoliko poslodavac ima nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa prema potrebnom propisu (ne dostavljaju 100%tni korisnici državnog proračuna)
 • Izjava poslodavca o broju zaposlenih, o obavljenim inspekcijskim i drugim nadzorima unatrag 12 mjeseci te eventualno izrečenim kaznenim mjerama i o kretanju broja zaposlenih unazad 12 mjeseci
 • Obveznici poreza na dobit (trgovačka društva i fizička osoba po izjavi – obrtnici i samostalne djelatnosti):
 • Godišnji financijski izvještaj poduzetnika – GFI-POD obrazac (rok predaje je 30.04. za proteklu godinu), ovjeren na FINA-i.
 • Poslodavci koji dostave zahtjev prije 30.04., a ne raspolažu gore navedenom financijskom dokumentacijom, mogu predati prošlogodišnji GFI-POD obrazac uz obvezu dostave novog po predaji i ovjeri na FINA-i.
 • Obveznici poreza na dohodak (obrtnici i samostalne djelatnosti):
 • Prijava poreza na dohodak s Pregledom poslovnih primitaka i izdataka (rok predaje je 28.02. za proteklu godinu), ovjerena na Poreznoj upravi
 • JOPPD obrasci (zadnji i prvi za 12-mjesečno razdoblje koje prethodi predaji zahtjeva)
 • Obrazloženje/odluka o poslovno uvjetovanim otkazima unazad 6 mjeseci
 • Plan restrukturiranja (dostavlja se uz Program u slučaju skraćivanja radnog vremena kao i obrazovanja radnika kod poslodavca koji je u restrukturiranju. Isti mora biti usvojen od strane uprave poslodavca – podnositelja zahtjeva)
 • Izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti
 • Sporazum sklopljen s radničkim vijećem, odnosno sindikatom o prihvaćanju programa za očuvanje radnih mjesta, odnosno obavijest poslodavca radnicima ako kod poslodavca nije utemeljeno radničko vijeće niti djeluje sindikat

Dodatna pojašnjenja:

Vrsta troškova koje snosi Hrvatski zavod za zapošljavanje:

a) Potpora za skraćivanje radnog vremena Razmjerni dio iznosa plaće za broj radnih sati za koje je radniku skraćeno radno vrijeme (maksimalno do 40% skraćenja radnog vremena i maksimalno do 40% iznosa bruto I plaće), a najviše do iznosa minimalne plaće prema posebnom propisu.

b) Potpora za obrazovanje radnika Ukupan trošak obrazovanja radnika. Obrazovanje se može provoditi u ustanovama za obrazovanje odraslih.

Kriteriji:

 • Poslodavac kod kojeg je došlo do privremenog pada poslovnih aktivnosti i/ili ostvarenog gubitka u poslovanju u slučaju korištenja ove potpore mora izraditi program za očuvanje radnih mjesta za skraćivanje radnog vremena ili obrazovanje radnika
 • Zahtjev i program poslodavac predaje u regionalni/područni ured Zavoda gdje se isti ocjenjuje u roku od 15 dana o čemu se šalje obavijest poslodavcu
 • Potpora za očuvanje radnih mjesta za skraćivanje radnog vremena ili obrazovanje radnika dodjeljuje se kao potpora male vrijednosti