Povratak

Potpora za samozapošljavanje usklađena je s Uredbom komisije (EK) 1407/2013 o potporama male vrijednosti. Državnom potporom male vrijednosti smatra se svaka potpora pojedinom poduzetniku, čiji ukupni iznos ne prelazi 200.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate, u razdoblju od tri fiskalne godine, neovisno o razini davatelja koji dodjeljuje potporu male vrijednosti (ministarstva, gradovi, županije i sl.). Pri tome, ukupna potpora male vrijednosti koja se dodjeljuje bilo kojem pojedinom poduzetniku u sektoru cestovnog prometa ne smije premašivati 100.000,00 eura tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

Osobama koje iskažu interes za samozapošljavanje osigurava se stručna pomoć u regionalnim/područnim uredima Zavoda gdje djeluju savjetnici za samozapošljavanja te mogu na jednom mjestu dobiti sve relevantne informacije o aktivnostima vezanim za realizaciju poduzetničke ideje, a koje uključuju pomoć u izradi poslovnog plana, upućivanje na besplatne i druge edukacije kao i informacije o drugim davateljima potpora te povezivanje svih dionika na lokalnom tržištu rada (npr. HOK, HGK, razvojne agencije). Za sve djelatnosti poljoprivrednog karaktera, sezonskog poljoprivrednog karaktera i djelatnosti koje su vezane uz manipulaciju poljoprivrednih dobara, potpora za samozapošljavanje ne može se odobriti.

Potrebna dokumentacija i obrasci:

I. Potpore za samozapošljavanje:

 • Zahtjev (propisani obrazac)
 • Poslovni plan s Troškovnikom (propisani obrazac)
 • Izjava o korištenju potpora male vrijednosti
 • Izjava o nepodmirenim obvezama
 • Izjava o prihvaćanju posljedica ovrhe
 • Izjava o registraciji poslovnog subjekta prije odobrenja zahtjeva

Za osobe koje su ranije imale registrirani obrt, trgovačko društvo ili slobodnu djelatnost:

 • Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa na dan podnošenja zahtjeva, ne starija od 30 dana,  ovjerena na Poreznoj upravi ili Izvadak iz registra trgovačkog suda (za trgovačka društva).

U slučaju preuzimanja postojećih poslovnih subjekata:

 • Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa na dan podnošenja zahtjeva, ne starija od 30 dana, ovjerena na Poreznoj upravi.

U slučaju preuzimanja postojećih poslovnih subjekata od članova obitelji:

 • Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa na dan podnošenja zahtjeva, ne starija od 30 dana, ovjerena na Poreznoj upravi.
 • Preslika podnesenog zahtjeva za priznavanje prava na mirovinu člana obitelji.

 

II. Potpore za proširenje poslovanja:

 • Zahtjev (propisani obrazac)
 • Poslovni plan za proširenje poslovanja s Troškovnikom (propisani obrazac)
 • Izjava o korištenju potpora male vrijednosti
 • Izjava o prihvaćanju posljedica ovrhe
 • Izjava poslodavca o broju zaposlenih, o obavljenim inspekcijskim i drugim nadzorima unatrag 12 mjeseci te eventualno izrečenim kaznenim mjerama i o kretanju broja zaposlenih unazad 12 mjeseci
 • Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa na dan podnošenja zahtjeva, ne starija od 30 dana, ovjerena na Poreznoj upravi
 • Financijska dokumentacija:

Obveznik poreza na dobit (trgovačka društva i fizička osoba po izjavi – obrtnici i samostalne djelatnosti):

 • Godišnji financijski izvještaj poduzetnika – GFI-POD obrazac (rok predaje je 30.04. za proteklu godinu), ovjeren na FINA-i

Poslodavci koji dostave zahtjev prije 30.04., a ne raspolažu gore navedenom financijskom dokumentacijom, mogu predati prošlogodišnji GFI-POD obrazac uz obvezu dostave novog po predaji i ovjeri na FINA-i.

 

Obveznik poreza na dohodak (obrtnici i samostalne djelatnosti):

 • Prijava poreza na dohodak s Pregledom poslovnih primitaka i izdataka (rok predaje je 28.02. za proteklu godinu), ovjerena na Poreznoj upravi.

Dodatna pojašnjenja:

Kriteriji:

 • Osoba mora izraditi poslovni plan iz kojeg je razvidno da je poslovna ideja održiva te proći aktivnosti savjetovanja za samozapošljavanje u nadležnom regionalnom/područnom uredu. Kod potpore za proširenje poslovanja s obzirom da se radi o već postojećim poduzetnicima i bivšim korisnicima potpore za samozapošljavanje posebne radionice i savjetovanja nisu uvjet za  predaju zahtjeva, već se savjetovanja mogu organizirati samo ukoliko stranke zatraže dodatnu pomoć.
 • Dodijeljena subvencija usmjerena je na troškove otvaranja i rada poslovnog subjekta, odnosno na proširenje postojećeg poslovanja, a troškovi se prikazuju u troškovniku dostavljenom uz poslovni plan.
 •  Troškovi se navode s porezom na dodanu vrijednost samo ukoliko podnositelj zahtjeva nije u sustavu PDV-a.

Korištenje stručnog osposobljavanja za rad (samo u slučaju potpore za samozapošljavanje):

Korisnik potpore za samozapošljavanje može koristiti mjeru stručnog osposobljavanja za rad, po kriterijima propisanima za tu mjeru, za najviše 2 osobe. Kako bi se potpora za stručno osposobljavanje za rad mogla odobriti, podnositelj/ica zahtjeva za samozapošljavanje obvezan/na je u poslovnom planu navesti i objasniti potrebu za korištenjem ove mjere te troškovnik prilagoditi propisanom iznosu od najviše 70.000,00 kn ili od 85.000,00 kn ukoliko je odobren veći iznos potpore. Potreba za radnikom (javni natječaj) za najavljeno stručno osposobljavanje za rad objavljuje se tek po potpisu ugovora o dodjeli potpore za samozapošljavanje, a zahtjev se može podnijeti najkasnije u roku 6 mjeseci od potpisivanja Ugovora o dodjeli potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja.

– Navedena mogućnost korištenja stručnog osposobljavanja za rad odnosi se samo na osobe iz sustava visokoškolskog obrazovanja i suficitarnih zanimanja iz sustava srednjoškolskog obrazovanja.

– Stečeno zvanje osobe koja se stručno osposobljava mora biti podudarno s djelatnošću koju obavlja korisnik potpore.

 

Korištenje osposobljavanja na radnom mjestu (samo u slučaju potpore za samozapošljavanje):

Korisnik potpore za samozapošljavanje može koristiti mjeru osposobljavanje na radnom mjestu, po kriterijima propisanima za tu mjeru, za najviše 2 osobe. Kako bi se potpora za osposobljavanje na radnom mjestu mogla odobriti, podnositelj/ica zahtjeva za samozapošljavanje obvezan/na je u poslovnom planu navesti i objasniti potrebu za korištenjem ove mjere te troškovnik prilagoditi propisanom iznosu od najviše 70.000,00 kuna ili od 85.000,00 kuna ukoliko je odobren veći iznos potpore. Zahtjev se može podnijeti najkasnije u roku 6 mjeseci od potpisivanja Ugovora o dodjeli potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja.

– Navedena mogućnost korištenja osposobljavanja na radnom mjestu vrijedi za osobe sa isključivo završenom srednjom školom ili osobe bez završene osnovne škole koje nemaju radno iskustvo za obavljanje poslova za koja će se osposobljavati.

 

Udruživanje korisnika samozapošljavanja (samo u slučaju potpore za samozapošljavanje):

U slučaju osnivanja zadruge i zapošljavanja u zadruzi, gornja granica iznosa potpore za samozapošljavanje koju korisnici koji se udružuju mogu ostvariti iznosi najviše 275.000,00 kn i to za pet osoba koje se udružuju.*

* Zakonom o zadrugama (NN 76/14) propisano je da zadrugu osniva 7 osoba. Zavod kroz ovu potporu može podržati najviše 5 osoba pri udruživanju u zadrugu.

U slučaju osnivanja i zapošljavanja u trgovačkom društvu gornja granica iznosa potpore za samozapošljavanje za najviše 4 osobe iznosi 220.000,00 kn. U slučaju otvaranja obrta ili slobodne profesije potpora se može dodijeliti za najviše dvije osobe te je gornja granica iznosa potpore za samozapošljavanje 110.000,00 kn.

Potpore za samozapošljavanje i proširenje poslovanja – prihvatljivi troškovi u 2019. godini:

 • kupnja strojeva, tehnike, alata i opreme za obavljanje djelatnosti
 • kupnja odgovarajuće informatičke opreme potrebne za rad
 • kupnja ili zakup licenciranih IT programa
 • zakup poslovnog prostora za najviše 11 mjeseci poslovanja (prostor ne može biti zakupljen od roditelja i drugih članova obitelji)
 • troškovi za knjigovodstvene usluge za najviše 11 mjeseci poslovanja
 • doprinosi za vlasnika/cu – samozaposlenu osobu za najviše 11 mjeseci poslovanja
 • doprinosi za novozaposlene radnike za 11 mjeseci (prihvatljivo samo za potpore za proširenje poslovanja)
 • edukacije koje su vezane uz djelatnost, a koje su provedene i plaćene do propisanog roka za dostavu dokumentacije o namjenskom utrošku sredstava
 • troškovi registracije poslovnog subjekta – javnobilježnički troškovi, pristojbe, naknade
 • upisnine u odgovarajuće registre koji su preduvjet za obavljanje djelatnosti
 • marketinške aktivnosti i oglašavanje (izrada i održavanje web stranice, zakup domene, web hosting, tisak materijala za oglašavanje, izrada reklamnih ploča i natpisa, internet oglašavanje, izrada logotipa, brendiranje) –  najviše 20 % od iznosa potpore
 • kupnja, odnosno izrada po narudžbi uredskog namještaja i materijala za izradu specifičnih dijelova interijera poslovnog prostora po mjeri (pultovi, ugostiteljski i inventar u prodavaonicama)
 • kupnja novih prijevoznih sredstava (nužnih za obavljanje djelatnosti)*

*Uredba Europske komisije br. 1407/2013 isključuje potporu za nabavu vozila za cestovni prijevoz tereta poduzetnicima koji obavljaju cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu. U skladu s time,  potporu je moguće odobriti za djelatnost cestovnog prijevoza robe, ali ne i za kupnju teretnih motornih vozila.

 • troškovi atesta i procjene opasnosti
 • kupnja zaštitne i radne odjeće i opreme
 • kupnja licencija neophodnih za obavljanje djelatnosti (uključujući licencije za software)
 • kupnja franšize
 • PDV koji nije povrativ prema nacionalnim propisima o PDV-u
 • usluge koje su neophodne  za korištenje kupljene opreme (npr. instalacija, montiranje, sklapanje i sl).

Potpore za samozapošljavanje i proširenje poslovanja – neprihvatljivi troškovi u 2019. godini:

 • kupnja rabljene opreme i rabljenih vozila
 • kupnja sirovine i potrošnog materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti
 • kupnja robe/proizvoda za daljnju prodaju
 • porezi, prirezi, komorski doprinosi
 • kupnja telefonskih i mobilnih uređaja
 • zakupnina za poslovni prostor zakupljen od članova obitelji
 • obnova ili uređenje poslovnog prostora
 • popravak ili ugradnja instalacija u poslovnom prostoru
 • podzakup za poslovni prostor
 • oglašavanje koje provodi drugi subjekt u ime samozaposlene osobe (oglasnici, druge tvrtke)
 • pretplate na časopise i stručnu literaturu
 • edukacije održane u inozemstvu i online edukacije
 • troškovi stručnih i drugih ispita potrebnih za obavljanje djelatnosti
 • komorske i druge članarine
 • autorski ugovori s drugim osobama
 • trošak istraživanja tržišta
 • najam/leasing vozila i opreme
 • tisak na reklamne predmete
 • doprinosi za druge zaposlenike (neprihvatljivo u slučaju potpore za samozapošljavanje)
 • službena putovanja
 • trošak goriva, guma, cestarina, naplate parkinga za službeno vozilo
 • troškovi održavanja, servisiranja, registracije automobila
 • temeljni kapital kod osnivanja trgovačkog društva
 • kupnja udjela u već postojećoj tvrtki
 • troškovi premije osiguranja
 • režijski troškovi poslovnog prostora i priključci energenata
 • usluge drugih poslovnih subjekata (osim izričito navedenih u popisu prihvatljivih troškova)

Sljedeće informacije vezane za potpore za samozapošljavanje:

 • Osobe koje su ranije imale registrirani obrt, trgovačko društvo ili slobodnu djelatnost mogu koristiti Potpore za samozapošljavanje isključivo u slučaju da dokažu da su podmirile sve obveze (doprinosi, porezi, prirezi) na ime prethodnih poslovnih aktivnosti.
 • Potpora za samozapošljavanje za preuzimanje već postojećeg poslovnog subjekta može se odobriti isključivo u 100 postotnom udjelu.
 • Potpora za samozapošljavanje za preuzimanje poslovnog subjekta od člana obitelji može se odobriti samo u slučaju umirovljenja dotadašnjeg vlasnika/ce.
 • Potpora za samozapošljavanje se može odobriti i za udruživanje u pravne subjekte pri čemu se razlikuje moguć broj sufinanciranih osoba ovisno o vrsti subjekta. U obrtima i slobodnim djelatnostima potporu mogu ostvariti najviše 2 osobe – suvlasnika, u trgovačkim društvima najviše 4 osobe – suvlasnika, a u zadrugama najviše 5 osoba – suvlasnika.
 • Potpora za samozapošljavanje za preuzimanje postojećeg poslovnog subjekta ne može se odobriti ukoliko je osoba prethodno bila zaposlena u istom, prijavila se u evidenciju nezaposlenih te podnijela zahtjev za potporu za samozapošljavanje.
 • U slučajevima kada su uz osobe koje koriste sredstva za samozapošljavanje osnivači poslovnog subjekta druge fizičke osobe, korisnici sredstava moraju biti većinski suvlasnici na način:
  • dva, tri ili četiri osnivača – korisnik sredstava treba imati većinski udjel u vlasništvu (51%)
  • tri osnivača – dva korisnika sredstava čiji udjel u vlasništvu mora biti 51%
  • više od četiri osnivača:
   • jedan korisnik sredstava čiji udjel u vlasništvu mora biti 25%,
 • Više korisnika sredstava čiji udjeli u vlasništvu zajedno moraju činiti većinski udio u odnosu na druge osnivače.
 • U slučajevima kada je uz osobu koja koristi sredstva za samozapošljavanje osnivač obrta druga fizička osoba, korisnici sredstava moraju biti suvlasnici – ortaci.
 • Potpora za samozapošljavanje ne dodjeljuje se za djelatnost iznajmljivanja nekretnina, pokretnina i predmeta koju fizičke osobe, sukladno propisima, mogu obavljati bez registracije djelatnosti.
 • Pružanje integrirane usluge u kojoj iznajmljivanje predmeta čini samo jedan dio djelatnosti može se smatrati poduzetničkom aktivnošću za koju se može odobriti potpora za samozapošljavanje. Međutim, samo davanje predmeta u najam nije prihvatljiva djelatnost za financiranje iz potpore.
 • Osobi kojoj je prethodni radni odnos završio osobno uvjetovanim otkazom, a traži potporu za samozapošljavanje u istoj ili sličnoj djelatnosti, potpora se neće odobriti.
 • Osobama koje su već koristile potporu za samozapošljavanje, ista se ne može ponovo odobriti.

Objašnjenje o bodovanju zahtjeva:

I. Potpora za samozapošljavanje

Svaki zahtjev za samozapošljavanje bodovat će se po unaprijed utvrđenim elementima od kojih svaki nosi određen broj bodova. Za pozitivnu ocjenu zahtjeva potrebno je ostvariti 16 od ukupno 26 bodova. Boduju se sljedeći elementi:

 

Radno iskustvo u djelatnosti iz poslovnog plana

 

Obrazovanje ili dodatne edukacije u djelatnosti iz poslovnog plana

 

Prethodno poduzetničko iskustvo:

(prednost se daje osobama koje se po prvi put samozapošljavaju)

 

Suradnja sa Zavodom

(ova ocjena se u najširem smislu odnosi na dosadašnju komunikaciju nezaposlene osobe s predstavnicima Zavoda)

 

Popunjenost poslovnog plana:

(Poslovni plan predstavlja dokument na temelju kojeg se potpora odobrava. Stoga se u ocjeni zahtjeva uzima u obzir iscrpnost i razumljivost poslovnog plana)

 

Priložene ponude/predračuni uz troškovnik:

(za kupovinu strojeva, opreme, tehnike, edukacije i sl. poželjno je uz zahtjev priložiti ponude/predračune)

 

Priložena pisma namjere ili predugovori (izjave) o budućoj poslovnoj suradnji:

(podnositelji zahtjeva koji su uz poslovni plan priložili dokumente kojima dokazuju unaprijed dogovorene poslove i/ili neki drugi oblik buduće poslovne suradnje, bit će i dodatno bodovani)

 

Povezani poslovni subjekti:

 (u slučajevima gdje se prilikom savjetovanja ili ocjene zahtjeva (kroz formalne dokumente, registre i sl.) nedvojbeno utvrdi postojanje poslovnog subjekta na istoj adresi s istom djelatnošću, kao i u poslovnom planu, povezanog s podnositeljem/com zahtjeva, dodijelit će se negativni bodovi. Ukoliko se utvrdi da je poslovni subjekt donedavno poslovao na istoj adresi (otprilike unazad 6 mjeseci), a ne radi se o preuzimanju istog, također će se dodijeliti negativni bodovi)   

 

Procjena prihoda i troškova:

(jedan od pokazatelja uspješnosti projekta je i procjena buduće neto dobiti ili dohotka koja čini razliku troškova i prihoda poslovanja umanjenih za porez)

 

Dodatne prednosti s obzirom na lokalno tržište:

(dodatni bodovi se mogu dati onim zahtjevima koji imaju elemente “održivosti”, “inovativnosti” i “konkurentnosti” s obzirom na tržište na kojem bi se djelatnost obavljala)

 

Svaki podneseni zahtjev koji je suprotan svrsi i cilju dodjele potpore za samozapošljavanje može biti negativno ocijenjen.

 

Potpora za samozapošljavanje svakom poslovnom subjektu može biti dodijeljena samo jedanput.

 

II. Potpora za proširenje poslovanja

Za pozitivnu ocjenu zahtjeva za proširenje poslovanja, poduzetnik/ca mora zadovoljiti sljedeće uvjete:

 • Podmirene su sve obveze po osnovi obavljanja gospodarske djelatnosti
 • Financijska dokumentacija dokazuje pozitivno poslovanje poduzetnika
 • Poslovni plan je opširno razrađen te na razumljiv način opisuje projekt proširenja poslovanja
 • Poslovni plan predviđa zapošljavanje osoba iz evidencije nezaposlenih na 12 mjeseci u punom radnom vremenu
 • Potpora za samozapošljavanje je u cijelosti opravdana i ispunjene su sve obveze prema Zavodu

 

Potpora za proširenje poslovanja ne dodjeljuje se za djelatnost iznajmljivanja nekretnina, pokretnina i predmeta koju fizičke osobe, sukladno propisima, mogu obavljati bez registracije djelatnosti.

 

Pružanje integrirane usluge u kojoj iznajmljivanje predmeta čini samo jedan dio djelatnosti može se smatrati poduzetničkom aktivnošću za koju se može odobriti potpora za proširenje poslovanja. Međutim, samo davanje predmeta u najam nije prihvatljiva djelatnost za financiranje iz potpore.

 

Troškovi nastali proširenjem poslovanja mogu se priznati od datuma zaprimanja zahtjeva.

Retroaktivno financiranje već poduzetih aktivnosti nije prihvatljivo.

 

Svaki podneseni zahtjev koji je suprotan svrsi i cilju dodjele potpore za proširenje poslovanja može biti negativno ocijenjen.

 

Negativno mogu biti ocijenjeni i oni zahtjevi u kojima je za osobe srednje i visoke stručne spreme predviđena isplata minimalne plaće, odnosno plaće koja je ispod prosjeka za njihovu obrazovnu razinu.

 

Potpora za proširenje poslovanja svakom poslovnom subjektu može biti dodijeljena samo jedanput.