Povratak

Potpore za usavršavanje iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje usklađene su s definicijama iz članka 31. Odluke o objavljivanju općih pravila o skupnim izuzećima u području državnih potpora koja su sadržana u Uredbi Komisije (EK) br. 651/2014. Potpore za usavršavanje dodjeljuju se za usavršavanje novozaposlenih radnika ili radnika kojima prijeti gubitak radnog mjesta zbog nedostatka stručnih znanja i vještina kao i radnicima koji će biti uključeni u programe usavršavanja kroz usavršavanje s ciljem podizanja konkurentnosti (usavršavanje za rad na više radnih mjesta ili radnih operacija).

Potrebna dokumentacija i obrasci:

 • Zahtjev (propisani obrazac),
 • Program i troškovnik usavršavanja (propisani obrazac):
  – troškovi izvođenja teoretske i praktične nastave,
  – troškovi instruktora/predavača,
  – putni troškovi polaznika osposobljavanja,
  – ostali tekući troškovi vezani uz izvođenje programa usavršavanja – savjetodavne usluge, ­
  – popis instruktora i predavača, ­ popis polaznika osposobljavanja koji mora sadržavati:
  – ime i prezime,
  – MB/OIB polaznika,
  – adresu,
  – zanimanje,
  – naziv radnog mjesta,
  – datum zasnivanja radnog odnosa.
 • Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa na dan podnošenja zahtjeva, ne starija od 30 dana, ovjerena na Poreznoj upravi ili Upravni ugovor sklopljen s Poreznom upravom, ukoliko poslodavac ima nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa prema potrebnom propisu (ne dostavljaju 100%tni korisnici državnog proračuna),
 • Izjava poslodavca o broju zaposlenih, o obavljenim inspekcijskim i drugim nadzorima unatrag 12 mjeseci te eventualno izrečenim kaznenim mjerama i o kretanju broja zaposlenih unazad 12 mjeseci (propisani obrazac),
 • Obrazloženje/odluka o poslovno uvjetovanim otkazima unazad 6 mjeseci,
 • Odluka uprave ili nadzornog odbora poslodavca o programu usavršavanja, uvođenju novih tehnologija, odnosno novih proizvodnih programa,
 • Dokazi o uvođenju novih tehnologija: kupoprodajni ugovor o nabavi nove opreme ili odluka upravnog tijela o uvođenju nove tehnologije ili novih proizvoda,
 • Za hrvatske povratnike/useljenike iz hrvatskog iseljeništva dokaz temeljem razmjene s Državnim uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Dodatna pojašnjenja:

Intenzitet potpore ne premašuje 50% prihvatljivih troškova. Može se povećati do maksimalnog intenziteta potpore od 70% prihvatljivih troškova za 10 postotnih bodova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju, odnosno za 10 postotnih bodova ako se potpora dodjeljuje srednjem poduzeću i za 20 postotnih bodova ako se potpora dodjeljuje malom poduzeću;
Maksimalni intenzitet potpore za usavršavanje iznosi do 70% prihvatljivih troškova te iznosi:

 • 50% za sva usavršavanja
 • 60% za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju
 • 60% za srednja poduzeća
 • 70% za mala poduzeća

Maksimalan iznos potpore za usavršavanja po pojedinom polazniku iznosi do 18.000,00 kn.

Prihvatljivi troškovi:

 • troškovi predavača*, za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u usavršavanju,
  (*) predavači su osobe zaposlene kod poslodavca kod kojeg se obavlja usavršavanje ili vanjski predavači prema odabiru poslodavca.
 • Troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, primjerice putni troškovi, troškovi materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme ako se upotrebljavaju isključivo za projekt usavršavanja,
 • troškovi savjetodavnih usluga povezanih s programom usavršavanja (primjerice, ukoliko poslodavac uvodi nove tehnologije te izrađuje program usavršavanja, može koristiti savjetodavne usluge vanjskog konzultanta u vezi korištenja tehnologije koju uvodi),
 • dodatni troškovi osoblja i opći neizravni troškovi (administrativni troškovi, najam, režijski troškovi) za sate koje polaznici usavršavanja provedu u usavršavanju,
 • tečaj hrvatskog jezika za ciljanu skupinu hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva koji je trošak Ministarstva znanosti i obrazovanja.