Povratak

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtjev,
 • Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa na dan podnošenja zahtjeva, ne starija od 30 dana, ovjerena na Poreznoj upravi ili Upravni ugovor sklopljen s Poreznom upravom, ukoliko poslodavac ima nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa prema potrebnom propisu (ne dostavljaju 100%tni korisnici državnog proračuna),
 • Izjava poslodavca o broju zaposlenih, o obavljenim inspekcijskim i drugim nadzorima unatrag 12 mjeseci te eventualno izrečenim kaznenim mjerama i o kretanju broja zaposlenih unazad 12 mjeseci (propisani obrazac),
 • Obveznici poreza na dobit (trgovačka društva i fizička osoba po izjavi – obrtnici i samostalne djelatnosti): – Godišnji financijski izvještaj poduzetnika – GFI-POD obrazac (rok predaje je 30.04. za proteklu godinu), ovjeren na FINA-i. Poslodavci koji dostave zahtjev prije 30.04., a ne raspolažu gore navedenom financijskom dokumentacijom, mogu predati prošlogodišnji GFI-POD obrazac uz obvezu dostave novog po predaji i ovjeri na FINA-i.
 • Obveznici poreza na dohodak (obrtnici i samostalne djelatnosti): – Prijava poreza na dohodak s Pregledom poslovnih primitaka i izdataka (rok predaje je 28.02. za proteklu godinu), ovjerena na Poreznoj upravi,
 • JOPPD obrasci (zadnji i prvi za 12-mjesečno razdoblje koje prethodi predaji zahtjeva),
 • Obrazloženje/odluka o poslovno uvjetovanim otkazima unazad 6 mjeseci,
 • Potvrda/uvjerenje ili drugi dokument nadležnih institucija iz kojih je vidljivo da se radi o posebnom statusu (supružnik ili dijete poginulog ili nestalog hrvatskog branitelja, žrtve nasilja, samohrani roditelji, azilanti, hrvatski povratnik/useljenik iz hrvatskog iseljeništva…),
 • Za hrvatske povratnike/useljenike iz hrvatskog iseljeništva dokaz temeljem razmjene s Državnim uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Dodatna pojašnjenja:

Visina subvencije

Iznos subvencije UKUPNO

Osoba bez završene osnovne škole i stečene kvalifikacije Osoba sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem Osoba sa zvanjima stečenim po programima visokoškolskog obrazovanja
Osobe bez staža osiguranja  

50% godišnjeg troška bruto plaće

22.500,00 kn

 

50% godišnjeg troška bruto plaće

27.403,85 kn

 

50% godišnjeg troška bruto plaće

36.057,69 kn

Dugotrajno nezaposlene osobe
Posebne skupine nezaposlenih osoba
Osobe iznad 50 godina, Bivši polaznici stručnog osposobljavanja za rad
50% godišnjeg troška bruto plaće

26.212,50kn

50% godišnjeg troška bruto plaće

33.452,81  kn

50% godišnjeg troška bruto plaće

41.822,83kn

 

Osobe s invaliditetom

75% godišnjeg troška bruto plaće

39.318,75kn

 

75% godišnjeg troška bruto plaće

50.179,21 kn

 

75% godišnjeg troška bruto plaće

62.734,32 kn

Osobe s invaliditetom bez staža  

75% godišnjeg troška bruto plaće

33.750,00 kn

 

75% godišnjeg troška bruto plaće

41.105,83 kn

 

75% godišnjeg troška bruto plaće

54.086,60 kn

Broj osoba za koje poslodavac može koristiti potporu za zapošljavanje:

Broj osoba koje poslodavac može dobiti uz potporu za zapošljavanje ne može biti veći od 50% prosječnog broja zaposlenih unazad 12 mjeseci.

Intenzitet potpore za zapošljavanje:

Intenzitet potpore za zapošljavanje ne smije iznositi više od 50% godišnjeg troška bruto plaće. Za osobe s invaliditetom intenzitet potpore ne smije iznositi više od 75% godišnjeg troška bruto plaće osobe koja se zapošljava uz potporu za sve skupine poslodavaca.

Opravdani troškovi potpore za zapošljavanje:

Opravdani troškovi su troškovi bruto plaće radnika za razdoblje od najviše 12 mjeseci nakon zapošljavanja. Intenzitet potpore, odnosno subvencije izračunava se prema iznosima predviđene mjesečne bruto plaće radnika u najdužem trajanju od 12 mjeseci. Početni iznos subvencije određuje se prema iznosu minimalne plaće za osobe bez zanimanja i sa završenom osnovnom školom dok je za ostale razine obrazovanja osnovni iznos uvećan za određeni postotak u skladu s prosječnim plaćama za te razine obrazovanja.

Veličina poslodavca:

 • Poduzetnici se razvrstavaju prema članku 2. Priloga 1. Uredbe (EK BR. 651/2014), a prema pokazateljima koji su utvrđeni na zadnji dan godine koja prethodi poslovnoj godini za koju se sastavlja financijsko izvješće i to kako slijedi:
 • Kategorija mikro, malih i srednjih poduzeća sastoji se od poduzeća koja imaju manje od 250 zaposlenih i koji imaju godišnji promet ne viši od 50 milijuna eura, i/ili godišnju bilancu koja ne premašuje 43 milijuna eura.
 • Malo poduzeće definira se kao poduzeće koje ima manje od 50 zaposlenih, a čiji godišnji promet i/ili godišnja bilanca ne premašuje 10 milijuna eura.
 • Mikro poduzeće definira se kao poduzeće koje ima manje od 10 zaposlenih, a čiji godišnji promet i/ili godišnja bilanca ne premašuje 2 milijuna eura.
 • Veliko poduzeće je ono poduzeće koje prelazi dva uvjeta navedena u kategoriji mikro, malih i srednjih poduzeća. Bez obzira na uvjete iz definicije za srednjeg poslodavca u velike poslodavce spadaju i: banke, štedne banke, stambene štedionice, institucije za elektronički novac, društva za osiguranje, leasing društva, društva za upravljanje investicijskim fondovima, mirovinskim fondovima i mirovinska osiguravajuća društva.

Tko može koristiti potpore za zapošljavanje:

 • Potpora se može dodijeliti poslodavcima ukoliko će zapošljavanje uz potporu dovesti do neto povećanja broja zaposlenih u odnosu na prosječan broj zaposlenih u posljednjih 12 mjeseci. Prosječan broj zaposlenih predstavlja izračun kretanja broja zaposlenih po svakom mjesecu unazad 12 mjeseci. Radnici za koje teče ugovorna obveza po ugovoru o dodjeli potpore za zapošljavanje temeljem potpore za zapošljavanje dodijeljene kroz mjere iz 2018. godine ne ulaze u izračun prosječne zaposlenosti.
 • Poslodavci moraju imati zaposlenog najmanje jednog radnika unazad 6 mjeseci.
 • Potpora za zapošljavanje može se dodijeliti poslodavcima koji nemaju povećano zapošljavanje unazad 12 mjeseci već opravdano upražnjena radna mjesta koja nadoknađuju zapošljavanjem uz potporu. Opravdano upražnjena radna mjesta trebaju biti rezultat dobrovoljnog odlaska, invalidnosti, nesposobnosti za rad, umirovljenja zbog dobi, dobrovoljnog smanjenja radnog vremena ili zakonskog odlaska zbog povrede radne obveze, a ne kao posljedica viška radne snage. Poslodavci ne smiju imati Odluku o poslovno uvjetovanom otkazu unazad 6 mjeseci.
 • Poslodavcem u smislu dodjele potpore za zapošljavanje/usavršavanje smatra se, sukladno članku 1. Priloga 1. Uredbe poduzeće, odnosno, svaki subjekt koji se bavi ekonomskom djelatnošću, bez obzira na njegov pravni oblik odnosno svaka pravna i fizička osoba koja, obavljajući gospodarsku djelatnost sudjeluje u prometu roba i usluga, bez obzira na njezin oblik i namjenu (čl. 2., Zakon o državnim potporama NN ).
 • Pod definicijom poslodavca u smislu dodjele potpora za zapošljavanje/usavršavanje se podrazumijevaju i neprofitne organizacije koje se bave gospodarskom djelatnošću odnosno mogu kroz računovodstveno razdvajanje dokazati da uz negospodarske aktivnosti obavljaju i gospodarske. Potpora se u tom slučaju dodjeljuje za zapošljavanje osoba iz definiranih ciljanih skupina samo za obavljanje poslova radnih mjesta unutar gospodarskih aktivnosti poslodavca.

Tko ne može koristiti potpore za zapošljavanje:

 • Poslodavci koji sredstva za rad i plaće radnika osiguravaju iz Državnog proračuna i/ili Državnog proračuna po posebnim ugovorima s tijelima državne i javne uprave (primjerice dječji vrtići u privatnom vlasništvu, obiteljski domovi za skrb o starijim i nemoćnim osobama ili ugovorene zdravstvene ordinacije), bez obzira na status vlasništva.
 • Potpora za zapošljavanje ne može se odobriti za zapošljavanje vlasnika, suvlasnika, osnivača, člana uprave direktora, prokurista kao ni za osobe koje poslodavac mora zaposliti zbog ispunjavanja zakonskih uvjeta (stručne osobe, poslovođe ili ovlašteni projektanti).
 • Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja nisu u sustavu poreza na dobit ili dohodak također ne mogu koristiti potpore za zapošljavanje.
 • Poslodavci koji nemaju zaposlenog radnika ne mogu koristiti potpore za zapošljavanje jer su potpore usmjerene na osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada te im je neophodno uvođenje u posao i praćenje tijekom procesa rada.
 • Poslodavcima koji su unazad 6 mjeseci donijeli odluku/odluke otkaza ugovora o radu zbog poslovno uvjetovanih razloga bez obzira na radno mjesto na koje se zapošljavaju osobe za koje traže potporu ne može se dodijeliti potpora za zapošljavanje.
 • Ukoliko se utvrdi da poslodavac unazad 6 mjeseci ima otkaze zbog poslovno uvjetovanih razloga potrebno je od poslodavca zatražiti na uvid odluku kako bi utvrdili vrijeme donošenja odluke.
 • Potpore ne mogu koristiti ni poslodavci koji imaju nepodmirene obveze prema Potvrdi Porezne uprave uz izuzeće poslodavaca koji imaju Upravni ugovor sklopljen s Poreznom upravom.
 • Potpore ne mogu koristiti poslodavci u poteškoćama.
 • Potpore za zapošljavanje ne mogu koristiti poslodavci koji nemaju financijsku dokumentaciju za prethodnu godinu poslovanja, osim u slučajevima kada je riječ o poslodavcima koji djeluju kraće od 12 mjeseci, a koji imaju najmanje jednog zaposlenog radnika unazad 6 mjeseci. Takvi poslodavci dostavljaju financijsku dokumentaciju za razdoblje u kojem su djelovali.
 • Potpore se ne mogu koristiti za radnike koje bi poslodavac/tražitelj potpore ustupio na rad drugom poslodavcu te za radnike izaslane u inozemstvo.
 • Obrti, samostalne djelatnosti i OPG-ovi koji nemaju zaposlenih mogu koristiti potpore za zapošljavanje za jednu osobu uz uvjet da je vlasnik prijavljen na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje u svojstvu obrtnika. Vlasnik obrta ili samostalne djelatnosti ili obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji nije zaposlen u obrtu/slobodnoj djelatnosti podnositelju zahtjeva nego u drugom poslovnom subjektu ne ulazi u izračun prosječnog broja zaposlenih.
 • Korisnici potpore za samozapošljavanje, a kojima nije istekla ugovorna obveza, ne mogu koristiti potporu za zapošljavanje dok ista ne istekne.
 • Potpore ne mogu koristiti trgovačka društva i obrti čiji su vlasnici osnivači pravne osobe kod kojih su utvrđeni poslovno uvjetovani otkazi unazad 6 mjeseci. Potpore ne mogu koristiti trgovačka društva i obrti čiji su vlasnici i/ili osnivači pravne osobe, a za zapošljavanje nezaposlenih osoba koje su ranije radile u drugim trgovačkim društvima i obrtima vlasnika i/ili osnivača koji traži potporu.
 • Poslodavci ne mogu koristiti potpore za zapošljavanje za one osobe čije je zapošljavanje bilo sufinancirano u 2018. godini
 • U slučajevima kada se kod poslodavca koji je predao zahtjev inspekcijskim ili drugim nadzorom utvrde nepravilnosti u odnosu na zakonske propise o radnim odnosima i obračunatim i isplaćenim obvezama na ime javnih davanja, potrebno je zahtjev ocijeniti negativno.
 • Poslodavci ne mogu koristiti potpore za zapošljavanje osoba koje su korisnici mirovine i koje bi poslodavac zaposlio u nepunom radnom vremenu.