Povratak

Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništvo

Potrebna dokumentacija i obrasci za javne službe:

 • Sistematizacija radnih mjesta,
 • Pravilnik o unutarnjem ustroju,
 • Izračun pripravničke plaće radnog mjesta,
 • Odluka nadležnog tijela ili ministarstva o broju pripravnika koji se može primiti u određenoj
  kalendarskoj, financijskoj godini,
 • Zahtjev za financiranje troškova prijevoza u potpori za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo.

Kriteriji:

 • Radna mjesta na koja se osobe primaju u radni odnos moraju biti sistematizirana.
 • Broj osoba koje poslodavci primaju ne smije biti veći od broja propisanog Odlukom nadležnog tijela ili ministarstva o broju pripravnika koji se može primiti u određenoj kalendarskoj, financijskoj godini.

Napomena:

 • Osobe se mogu primati u radni odnos isključivo na radna mjesta koja čine temeljni posao određene javne službe (primjerice nastavnici u školama, socijalni radnici u centrima za socijalnu skrb i slično).

Potrebna dokumentacija i obrasci za realni sektor:

 • Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa na dan podnošenja zahtjeva, ne starija od 30 dana, ovjerena na Poreznoj upravi ili Upravni ugovor sklopljen s Poreznom upravom, ukoliko poslodavac ima nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa prema potrebnom propisu (ne dostavljaju 100%tni korisnici državnog proračuna),
 • Izjava poslodavca o broju zaposlenih, o obavljenim inspekcijskim i drugim nadzorima unatrag 12 mjeseci te eventualno izrečenim kaznenim mjerama i o kretanju broja zaposlenih unazad 12 mjeseci. Obrazac Izjave standardizirani je obrazac dostupan na web stranici Zavoda i www.mjere.hr (osobe koje su zamjena osobama na porodiljnom dopustu ne ulaze u izračun kretanja broja zaposlenih),
 • Pravilnik o plaći za radno mjesto pripravnika,
 • Obrazloženje/odluka o poslovno uvjetovanim otkazima unazad 6 mjeseci radi utvrđivanja točnog datuma (Datum nastanka otkaza u HZMO bazi i na Odluci mogu se razlikovati. Pri ocjeni zahtjeva u obzir se uzima datum naveden na Odluci.) donošenja Odluke ukoliko je u HZMO evidentiran poslovno uvjetovani otkaz unazad 6 mjeseci,
 • Financijsku dokumentaciju za utvrđivanje kriterija odnosno veličine poslodavca:
  1. Obveznik poreza na dobit (trgovačka društva i fizička osoba po izjavi – obrtnici i samostalne djelatnosti):
   • Godišnji financijski izvještaj poduzetnika – GFI-POD obrazac (rok predaje je 30.04. za proteklu godinu), ovjeren na FINA-i,
    Poslodavci koji dostave zahtjev prije 30.04., a ne raspolažu gore navedenom financijskom dokumentacijom, mogu predati prošlogodišnji GFI-POD obrazac uz obvezu dostave novog po predaji i ovjeri na FINA-i.
  2. Obveznik poreza na dohodak (obrtnici i samostalne djelatnosti):
   • Prijava poreza na dohodak s Pregledom poslovnih primitaka i izdataka (rok predaje je 28.02. za proteklu godinu), ovjerena na Poreznoj upravi.
 • Financijsku dokumentaciju za utvrđivanje uvjeta (prosječan broj zaposlenih i iznos isplaćenih bruto plaća):
  • JOPPD obrasce – zadnji i prvi za 12 – mjesečno razdoblje koje prethodi predaji zahtjeva – izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja.

 

Dodatna pojašnjenja:

Intenzitet potpore za zapošljavanje / pripravništvo

 • Intenzitet potpore za zapošljavanje ne smije iznositi više od 50% godišnjeg troška bruto plaće. Za osobe s invaliditetom intenzitet potpore ne smije iznositi više od 75% godišnjeg troška bruto plaće osobe koja se zapošljava uz potporu za sve skupine poslodavaca.

Opravdani troškovi potpore za zapošljavanje / pripravništvo

 • Opravdani troškovi su troškovi bruto plaće radnika za razdoblje od najviše 12 mjeseci nakon zapošljavanja. Intenzitet potpore, odnosno subvencije izračunava se prema iznosima predviđene mjesečne bruto plaće radnika u najdužem trajanju od 12 mjeseci. Početni iznos subvencije određuje se prema iznosu minimalne plaće za osobe bez zanimanja i sa završenom osnovnom školom dok je za ostale razine obrazovanja osnovni iznos uvećan za određeni postotak u skladu s prosječnim plaćama za te razine obrazovanja.
 • ­Troškovi prijevoza sukladno Odluci Upravnog vijeća Zavoda o visini troškova prijevoza ukoliko ima više od 2 km od adrese stanovanja do poslodavca i to:
  • ukoliko ima više od 2 km od stanice međumjesnog prijevoza do adrese na kojoj se izvodi osposobljavanje u visini troška prijevoza u mjestu osposobljavanja kao i troška međumjesnog prijevoza (trošak mjesnog i međumjesnog prijevoza);
  • ukoliko ima manje od 2 km od stanice međumjesnog prijevoza do adrese na kojoj se izvodi osposobljavanje u visini troška međumjesnog prijevoza;
  • u visini troška mjesečne karte javnog prijevoza ukoliko se obrazovanje odnosno osposobljavanje provodi u istom mjestu;
  • iznimno u slučajevima kada nije moguće organizirati praktičnu nastavu u istom mjestu u kojem se izvodi teorijska nastava, u visini troška prijevoza na obje relacije i prema trošku dnevne povratne karte;
  • u naseljima, mjestima i gradovima gdje ne postoji javni prijevoz i nije moguće dostaviti dokaz o stvarnom trošku prijevoza, mjesečno u visini od 1,00 kn po prijeđenom kilometru do propisane visine od najviše 1.200 kn.
  • Prema Odluci najviši iznos putnog troška koji može biti isplaćen po osobi iznosi 1.200,00 kn mjesečno.

Udaljenost između adrese stanovanja i adrese osposobljavanja utvrđuje se prema planeru putovanja Hrvatskog autokluba, kao najkraća ruta uz korekciju za jednosmjerne ulice, uređene pješačke nathodnike i pothodnike.

Veličina poslodavca

 • Poduzetnici se razvrstavaju prema članku 2. Priloga 1. Uredbe (EK BR. 651/2014), a prema pokazateljima koji su utvrđeni na zadnji dan godine koja prethodi poslovnoj godini za koju se sastavlja financijsko izvješće i to kako slijedi:
 • Kategorija mikro, malih i srednjih poduzeća sastoji se od poduzeća koja imaju manje od 250 zaposlenih i koji imaju godišnji promet ne viši od 50 milijuna eura, i/ili godišnju bilancu koja ne premašuje 43 milijuna eura.
 • Malo poduzeće definira se kao poduzeće koje ima manje od 50 zaposlenih, a čiji godišnji promet i/ili godišnja bilanca ne premašuje 10 milijuna eura.
 • Mikro poduzeće definira se kao poduzeće koje ima manje od 10 zaposlenih, a čiji godišnji promet i/ili godišnja bilanca ne premašuje 2 milijuna eura.
 • Veliko poduzeće je ono poduzeće koje prelazi dva uvjeta navedena u kategoriji mikro, malih i srednjih poduzeća. Bez obzira na uvjete iz definicije za srednjeg poslodavca u velike poslodavce spadaju i: banke, štedne banke, stambene štedionice, institucije za elektronički novac, društva za osiguranje, leasing društva, društva za upravljanje investicijskim fondovima, mirovinskim fondovima i mirovinska osiguravajuća društva.

Tko može koristiti potporu:

 • Potpora se može dodijeliti poslodavcima ukoliko će zapošljavanje uz potporu dovesti do neto povećanja broja zaposlenih u odnosu na prosječan broj zaposlenih u posljednjih 12 mjeseci. Prosječan broj zaposlenih predstavlja izračun kretanja broja zaposlenih po svakom mjesecu unazad 12 mjeseci. Radnici za koje teče ugovorna obveza po ugovoru o dodjeli potpore za zapošljavanje temeljem potpore za zapošljavanje dodijeljene kroz mjere iz 2017. godine ne ulaze u izračun prosječne zaposlenosti.
 • Poslodavci moraju imati zaposlenog najmanje jednog radnika unazad 6 mjeseci.
 • Potpora za zapošljavanje može se dodijeliti poslodavcima koji nemaju povećano zapošljavanje unazad 12 mjeseci već opravdano upražnjena radna mjesta koja nadoknađuju zapošljavanjem uz potporu. Opravdano upražnjena radna mjesta trebaju biti rezultat dobrovoljnog odlaska, invalidnosti, nesposobnosti za rad, umirovljenja zbog dobi, dobrovoljnog smanjenja radnog vremena ili zakonskog odlaska zbog povrede radne obveze, a ne kao posljedica viška radne snage. Poslodavci ne smiju imati Odluku o poslovno uvjetovanom otkazu unazad 6 mjeseci.
 • Poslodavcem u smislu dodjele potpore za zapošljavanje/usavršavanje smatra se, sukladno članku 1. Priloga 1. Uredbe poduzeće, odnosno, svaki subjekt koji se bavi ekonomskom djelatnošću, bez obzira na njegov pravni oblik odnosno svaka pravna i fizička osoba koja, obavljajući gospodarsku djelatnost sudjeluje u prometu roba i usluga, bez obzira na njezin oblik i namjenu (čl. 2., Zakon o državnim potporama NN 47/2014).
 • Pod definicijom poslodavca u smislu dodjele potpora za zapošljavanje/usavršavanje se podrazumijevaju i neprofitne organizacije koje se bave gospodarskom djelatnošću, odnosno koje mogu kroz računovodstveno razdvajanje dokazati da uz negospodarske aktivnosti obavljaju i gospodarske. Potpora se u tom slučaju dodjeljuje za zapošljavanje osoba iz definiranih ciljanih skupina samo za obavljanje poslova radnih mjesta unutar gospodarskih aktivnosti poslodavca.

Tko ne može koristiti potporu:

  • Poslodavci koji sredstva za rad i plaće radnika osiguravaju iz Državnog proračuna i/ili Državnog proračuna po posebnim ugovorima s tijelima državne i javne uprave (primjerice dječji vrtići u privatnom vlasništvu, obiteljski domovi za skrb o starijim i nemoćnim osobama ili ugovorene zdravstvene ordinacije), bez obzira na status vlasništva.
  • Potpora za zapošljavanje ne može se odobriti za zapošljavanje vlasnika, suvlasnika, osnivača, člana uprave direktora, prokurista kao ni za osobe koje poslodavac mora zaposliti zbog ispunjavanja zakonskih uvjeta (stručne osobe, poslovođe ili ovlašteni projektanti).
  • Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja nisu u sustavu poreza na dobit ili dohodak također ne mogu koristiti potpore za zapošljavanje.
  • Poslodavci koji nemaju zaposlenog radnika ne mogu koristiti potpore za zapošljavanje jer su potpore usmjerene na osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada te im je neophodno uvođenje u posao i praćenje tijekom procesa rada.
  • Poslodavcima koji su unazad 6 mjeseci donijeli odluku/odluke otkaza ugovora o radu zbog poslovno uvjetovanih razloga bez obzira na radno mjesto na koje se zapošljavaju osobe za koje traže potporu ne može se dodijeliti potpora za zapošljavanje.
  • Ukoliko se utvrdi da poslodavac unazad 6 mjeseci ima otkaze zbog poslovno uvjetovanih razloga potrebno je od poslodavca zatražiti na uvid odluku kako bi utvrdili vrijeme donošenja odluke.
  • Potpore ne mogu koristiti ni poslodavci koji imaju nepodmirene obveze prema Potvrdi Porezne uprave uz izuzeće poslodavaca koji imaju Upravni ugovor sklopljen s Poreznom upravom.
  • Potpore ne mogu koristiti poslodavci u poteškoćama.
  • Potpore za zapošljavanje ne mogu koristiti poslodavci koji nemaju financijsku dokumentaciju (financijska dokumentacija za utvrđivanje kriterija odnosno veličine poslodavca) za prethodnu godinu poslovanja, osim u slučajevima kada je riječ o poslodavcima koji djeluju kraće od 12 mjeseci, a koji imaju najmanje jednog zaposlenog radnika unazad 6 mjeseci. Takvi poslodavci dostavljaju financijsku dokumentaciju za razdoblje u kojem su djelovali. Potvrda porezne uprave samo!
  • Potpore se ne mogu koristiti za radnike koje bi poslodavac/tražitelj potpore ustupio na rad drugom poslodavcu te za radnike izaslane u inozemstvo.
  • Obrti i samostalne djelatnosti koji nemaju zaposlenih mogu koristiti potpore za zapošljavanje za jednu osobu uz uvjet da je vlasnik obrta prijavljen na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje u svojstvu obrtnika i da nije prijavljen kod drugog poslodavca u radnom odnosu. Vlasnik obrta ili samostalne djelatnosti koji nije zaposlen u obrtu/slobodnoj djelatnosti podnositelju zahtjeva nego u drugom poslovnom subjektu ne ulazi u izračun prosječnog broja zaposlenih.
  • Korisnici potpore za samozapošljavanje, a kojima nije istekla ugovorna obveza ne mogu koristiti potporu za zapošljavanje dok ista ne istekne.
  • Potpore ne mogu koristiti trgovačka društva i obrti čiji su vlasnici osnivači pravne osobe kod kojih su utvrđeni poslovno uvjetovani otkazi unazad 6 mjeseci. Potpore ne mogu koristiti trgovačka društva i obrti čiji su vlasnici i/ili osnivači pravne osobe, a za zapošljavanje nezaposlenih osoba koje su ranije radile u drugim trgovačkim društvima i obrtima vlasnika i/ili osnivača koji traži potporu.
  • Poslodavci ne mogu koristiti potpore za zapošljavanje za one osobe čije je zapošljavanje bilo sufinancirano u 2018. godini.
  • U slučajevima kada se kod poslodavca koji je predao zahtjev postoji prijava o nepravilnosti od strane inspekcije ili drugog nadzora, u odnosu na zakonske propise o radnim odnosima i obračunatim i isplaćenim obvezama na ime javnih davanja, potrebno je zahtjev ocijeniti negativno. Dovoljna je samo prijava, a ne i utvrđena nepravilnost.
  • Poslodavci ne mogu koristiti potpore za zapošljavanje osoba koje su korisnici mirovine i koje bi poslodavac zaposlio u nepunom radnom vremenu.