Osposobljavanje na radnom mjestu

Izmjena: 30. prosinac 2021.

Krajnji korisnik

Nezaposlena osoba

Prijavljuje se

Poslodavac

Pročitajte savjete i upute za prijavu ili pošaljite pitanje u naš Korisnički centar.

Cilj mjere

Nezaposlenim osobama omogućiti stjecanje praktičnih znanja i vještina za obavljanje poslova određenog radnog mjesta ili obnavljanje vještina izgubljenih tijekom proteka vremena

Trajanje mjere

Ciljana skupina 1: do 4 mjeseca; Ciljana skupina 2: do 6 mjeseci

 1. Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba (dalje u tekstu: Evidencija) koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje (dalje u tekstu: Zavod), a koje se osposobljavaju za rad u zanimanjima složenosti do 3. stupnja ISCED (srednjoškolsko obrazovanje)
 2. Nezaposlene osobe prijavljene u Evidenciju Zavoda, a koje se osposobljavaju za specifične programe iz sustava visokih tehnologija, složenijih i poslova više kvalifikacijske razine (ISCED 4 i više), za koje nema formalnih programa obrazovanja – uvjet završena najmanje četverogodišnja srednja strukovna škola ili općeg obrazovanja i osobe sa stečenim kvalifikacijama na visokoškolskoj razini koje nemaju radno iskustvo za obavljanje poslova za koje će se osposobljavati

Nositelj osposobljavanja
Za osobe iz ciljane skupine 1:

 • troškovi mentorstva u bruto I iznosu mjesečno po polazniku, ovisno o razini složenosti poslova:
  • 1.700,00 kn za programe osposobljavanja za rad u zanimanjima niže razine složenosti (do ISCED 2)
  • 2.000,00 kn za programe osposobljavanja za rad u zanimanjima srednje razine složenosti (ISCED 3)
 • troškovi zdravstvenih pregleda ukoliko su neophodni za provedbu osposobljavanja

Za osobe iz ciljane skupine 2:

 • troškovi mentorstva u bruto I iznosu do 2.300,00 kn mjesečno po polazniku, za dane osposobljavanja kod poslodavca
 • ostali troškovi osposobljavanja (trošak vanjskog predavača teorijske nastave po potrebi i nastavnog materijala)
 • troškovi zdravstvenih pregleda ukoliko su neophodni za provedbu osposobljavanja

Za osobe iz ciljane skupine 2 maksimalno se može isplatiti najviše do 18.000,00 kn po polazniku za ukupno trajanje osposobljavanja. Tako isplaćeni iznos potpore obuhvaća sve troškove koji nastanu ili bi mogli nastati u vezi s izvođenjem programa osposobljavanja.

Polaznik osposobljavanja:

 • novčana pomoć nezaposlenim osobama prijavljenim u Evidenciju Zavoda prema Odluci Upravnog vijeća Zavoda
 • putni troškovi nezaposlenim osobama prijavljenim u Evidenciju Zavoda prema Odluci Upravnog vijeća Zavoda
 • troškovi posebnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju članka 10., stavak 1., točka 2. Zakona o doprinosima (NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18) za osobe osigurane u određenim i posebnim okolnostima

Za hrvatske povratnike/useljenike iz hrvatskog iseljeništva, kako su isti definirani Pojmovnikom uz prethodno navedeno:

 • povrat stvarnog iznosa jednokratno uplaćenog iznosa doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje do maksimalno 12 mjeseci, ako su ti troškovi nastali najviše 12 mjeseci prije početka osposobljavanja
 • povrat stvarno plaćenih troškova doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za vrijeme trajanja osposobljavanja
 • povrat stvarno nastalih troškova na ime prijevoda dokumenata za potrebe priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije i postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije

nositelji osposobljavanja – poduzetnici, poduzetničke potporne institucije i neprofitne organizacije koje obavljaju gospodarsku djelatnost, kako su isti definirani Pojmovnikom

nezaposlene osobe iz ciljane skupine

Napomena:
Hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, kako su isti definirani Pojmovnikom, mogu se uključiti u osposobljavanje na radnom mjestu za rad u zanimanjima složenosti najviše do razine koja odgovara njihovom najviše stečenom stupnju obrazovanja.

nositelji osposobljavanja – javni poziv i obrada zahtjeva

polaznici osposobljavanja – selekcija kandidata i upućivanje od strane savjetnika za zapošljavanje Zavoda

Zahtjev mogu podnijeti poslodavci i druge organizacije koje mogu provesti osposobljavanje radi stjecanja kompetencija, koji imaju potrebe za zapošljavanjem radnika ili suradnju s drugim poslodavcima koji iskazuju potrebe za radnicima traženih kompetencija ili pružaju mogućnosti za samozapošljavanje radnika (kao što su razvojne agencije, poduzetnički inkubatori ili nevladine udruge).

U svrhu provođenja osposobljavanja poslodavac mora imati osigurane prostorne i materijalne uvjete za provedbu programa, uključujući mentora s najmanje 2 godine radnog iskustva u zanimanju ili poslovima za kojie se vrši osposobljavanje, s najmanje stečenom kvalifikacijom na razini srednjoškolskog obrazovanja. Jedan mentor može osposobljavati do najviše 3 osobe.

Iznimno, mentor u poduzetničkim potpornim institucijama koje provode osposobljavanja za specifične poslove iz sustava visokih tehnologija mogu osposobljavati do najviše 10 osoba, ovisno o organizacijskim uvjetima te prema potrebi angažirati vanjske predavače za određeni dio programa.

UVJETI ZA PONOVNO KORIŠTENJE MJERE

Novi zahtjev za osposobljavanje može se odobriti nositelju osposobljavanja pod uvjetom da se u trenutku podnošenja novog zahtjeva ne provodi osposobljavanje za isto radno mjesto te ako je zadovoljen uvjet da je najmanje 30% polaznika koji su završili osposobljavanje za isto radno mjesto (s početkom osposobljavanja unatrag 12 mjeseci od dana početka novog osposobljavanja) zasnovalo radni odnos prema evidenciji HZMO-a na poslovima koji su vezani za program osposobljavanja, odnosno 15% kada je riječ o osobama s invaliditetom.

Nositelj osposobljavanja (poslodavac):

 • osigurati uvjete za provedbu osposobljavanja prema dogovorenom programu
 • osigurati najmanje 1 mentora na 3 polaznika te njihovu stalnu podršku tijekom trajanja programa, za dane osposobljavanja kod poslodavca, te osigurati prijenos potrebnog teorijskog znanja za obavljanje poslova
 • osigurati najmanje 1 mentora na 10 polaznika za osposobljavanja u poduzetničkim potpornim institucijama
 • protekom svakog mjeseca Zavodu dostaviti izvještaj o prisutnosti
 • predstavnicima Zavoda omogućiti kontrolu izvođenja programa osposobljavanja
 • osigurati plaću mentora u većem ili istom iznosu prije provedbe osposobljavanja
 • uputiti polaznike na zdravstveni pregled ako je isti potreban za osposobljavanje
 • na kraju provedenog osposobljavanja polaznicima izdati potvrdu o trajanju osposobljavanja i stečenim kompetencijama
 • u roku od 15 dana od zadnjeg dana osposobljavanja dostaviti Zavodu od strane ovlaštene osobe poslodavca potpisani Izvještaj o provedbi osposobljavanja s financijsko-računovodstvenom dokumentacijom u svrhu dokazivanja namjenskog utroška dobivenog iznosa potpore sukladno odobrenim troškovima za provedbu mjere koji mora sadržavati najmanje sljedeće podatke i dokaze:
  • dokaz o isplaćenoj plaći mentoru (JOPPD obrazac i izvadak po transakcijskom računu poslovnog subjekta) za vrijeme trajanja osposobljavanja
  • račun temeljem ponude za trošak vanjskog predavača teorijske nastave i nastavnog materijala
  • kopiju izdane potvrde o stečenim kompetencijama

Poslodavac ne može radnicima otkazati ugovor o radu radi poslovno uvjetovanih razloga na radnim mjestima na kojima se osobe osposobljavaju.

Polaznik:

 • redovito i aktivno sudjelovati u osposobljavanju
 • po završetku osposobljavanja prihvatiti ponuđeno zaposlenje u skladu sa stečenim kompetencijama

U svrhu utvrđivanja osnovanosti zahtjeva za dodjelu potpore, kada iz dostavljene dokumentacije nije vidljiva osnovanost zahtjeva, Zavod može zatražiti i drugu dokumentaciju od podnositelja zahtjeva, kao i provjeriti istinitost i točnost podataka u dostavljenoj dokumentaciji. Također, Zavod zadržava pravo naknadne provjere i revizije predmetnog zahtjeva i pripadajuće dokumentacije, isplate sredstava i postupanja prema provedenoj reviziji.

nositelju osposobljavanja:

 • trošak mentorstva u roku od 30 dana od dana potpisa ugovora o sufinanciranju osposobljavanja na radnom mjestu
 • trošak zdravstvenih pregleda, ako su neophodni za provedbu osposobljavanja, isplaćuju se u roku od 30 dana od dana dostave računa i dokaza da je račun podmiren (izvod sa žiro računa nositelja osposobljavanja)

polazniku obrazovanja – na početku mjeseca za prethodni mjesec na temelju prisutnosti na nastavi:

 • za hrvatske povratnike/useljenike iz hrvatskog povratništva, kako su isti definirani Pojmovnikom, refundacija stvarno nastalih troškova obveznog zdravstvenog osiguranja, prijevoda dokumenata i naknade na ime priznavanja inozemne obrazovne i stručne kvalifikacije 30 dana od dana dostave dokaza o nastalim troškovima

Osoba koja je upućena na osposobljavanje na radnom mjestu ne briše se za vrijeme osposobljavanja iz Evidencije i prima novčanu pomoć. Ukoliko je osoba u trenutku početka osposobljavanja na radnom mjestu primatelj naknade za vrijeme nezaposlenosti, isplaćivanje naknade se, sukladno članku 57. Zakona o tržištu rada (NN 118/18, 32/20), obustavlja za vrijeme osposobljavanja na radnom mjestu kod poslodavca. Po završetku osposobljavanja na radnom mjestu, novčana naknada se nastavlja isplaćivati za preostalo razdobljeza koje je priznato pravo na naknadu.

Poslodavac osobi koja se osposobljava na radnom mjestu ne smije naložiti obavljanje poslova u razdoblju između 22 sata uvečer i 6 sati prijepodne te nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi.

Osposobljavanje na radnom mjestu provodi se u punom radnom vremenu od 40 sati tjedno.

Zahtjev se predaje putem online aplikacije na web adresi: mjere.hr. Poslodavac mora imati aktivan korisnički račun na web portalu burzarada.hzz.hr.

Dokumentacija koju poslodavac dostavlja uz prijavu:

Zahtjev nositelja osposobljavanja sadržava:

 • podatke o poslodavcu kod kojeg će se provoditi osposobljavanje
 • podatke o programu osposobljavanja s definiranim razlozima za provedbu osposobljavanja, trajanjem, ishodima učenja te znanjima i vještinama stečenim nakon osposobljavanja
 • podatke o mentorima/predavačima
 • podatke o izabranim polaznicima
 • podatke o troškovima programa osposobljavanja
 • podatke o ostalim troškovima osposobljavanja s priloženom ponudom (trošak vanjskog predavača teorijske nastave po potrebi i nastavnog materijala)
 • Izjavu poslodavca o stečenoj kvalifikaciji i radnom iskustvu mentora

Dokumentacija/podaci koje će Zavod pribaviti razmjenom s nadležnim tijelima:

 • Potvrda Porezne uprave o obvezama po osnovi poreza i doprinosa iz koje mora proizlaziti da podnositelj zahtjeva nema dospjelih, a nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa, odnosno da su eventualno postojeće obveze regulirane sklopljenim Upravnim ugovorom s Poreznom upravom.1
 • za hrvatske povratnike/useljenike iz hrvatskog iseljeništva dokaz temeljem razmjene sa Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske

NAPOMENA:
Ukoliko Zavod u suradnji s nadležnim tijelima ne uspostavi elektronsku razmjenu za neki od gore navedenih dokumenata, pisano će obavijestiti podnositelje zahtjeva o daljnjim aktivnostima.

1) Ako Zavod pribavi Potvrdu s naznakom postojanja bilo kakvog dugovanja, pozvat će podnositelja zahtjeva da, najkasnije u roku od tri radna dana od dana zaprimanja takvog poziva, Zavodu dostavi urednu Potvrdu o nepostojanju dospjelih, a nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa. Ako podnositelj zahtjeva ne postupi sukladno takvom pozivu, Zavod će postupiti prema pribavljenoj Potvrdi.

Opći uvjeti, važeći za sve mjere aktivne politike zapošljavanja u 2022. godini nalaze se ovdje.

Zakonodavna podloga kojom se reguliraju mjere aktivnog zapošljavanja u 2022. godini nalazi se ovdje.

Preuzmite u PDF formatu

Najčešća pitanja o potpore za osposobljavanje na radnom mjestu

Informacije o načinu podnošenja zahtjeva te o potrebnim radnjama za isto možete pronaći ovdje.

Zahtjev nositelja sadržava:

 • podatke o programu osposobljavanja s definiranim razlozima za provedbu osposobljavanja, trajanjem, ishodima učenja te znanjima i vještinama stečenim nakon osposobljavanja,
 • podatke o poslodavcu kod kojeg će se provoditi osposobljavanje, predavaču/ima ili mentoru/ima te o odabranim polaznicima,
 • podatke o troškovima programa osposobljavanja,
 • potvrdu o stanju duga vezano uz obvezna osiguranja i pripadajuće poreze,
 • izjavu poslodavca o radnom iskustvu mentora.
 • nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda koje se osposobljavaju za rad u zanimanjima složenosti do 3. stupnja ISCED-11 (srednjoškolsko obrazovanje),
 • nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda koje se osposobljavaju za specifične programe iz sustava visokih tehnologija, složenijih i poslova više kvalifikacijske razine, te poslova za koje nema programa obrazovanja u okviru redovitog školovanja - uvjet završena najmanje četverogodišnja srednja škola,
 • nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda iz ciljane skupine hrvatskih povratnika iz iseljeništva koje se osposobljavaju za rad u zanimanjima složenosti najviše do razine koja odgovara njihovom najviše stečenom stupnju obrazovanja.

Za ciljane skupine pod brojem 1. i 3.: do 4 mjeseca.

Za ciljanu skupinu pod brojem 2.: do 6 mjeseci.

Osposobljavanje na radnom mjestu provodi se u punom radnom vremenu od 40 sati tjedno.

Korisne informacije za osposobljavanje na radnom mjestu

Razmotrite slične potpore

Obrazovanje nezaposlenih i ostalih tražitelja zaposlenja

Stjecanje kompetencija za novo zapošljavanje ili zadržavanje radnog mjesta, a poslodavcima omogućavanje zapošljavanja radnika s kompetencijama potrebnim na tržištu rada

Informacije...

Osposobljavanje na radnom mjestu i ustanovama za obrazovanje odraslih

Stjecanje praktičnih znanja i vještina za obavljanje poslova određenog radnog mjesta ili rad u zanimanju u stvarnom gospodarskom okruženju i ustanovama za obrazovanje odraslih

Informacije...

Obrazovanje za temeljne vještine osobnog i profesionalnog razvoja

Osposobljava nezaposlene osobe za stjecanje praktičnih znanja i vještina potrebnih za aktivno uključivanje na tržište rada

Informacije...

Katalog potpora županija, gradova i općina

Potpore koje možete zatražiti od vaše općine/grada ili županije (gdje stanujete ili ste registrirali poslovni subjekt)

Pretražite Katalog

Tržište rada na dohvat ruke.

Primajte naš newsletter

Vaše osobne podatke štitimo sukladno Uvjetima korištenja i politici privatnosti.

Logo Financira Europska unija - EU NextGen

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.