Osposobljavanje na radnom mjestu

Izmjena: 21. siječanj 2021.

Krajnji korisnik

Nezaposlena osoba

Prijavljuje se

Poslodavac

Pročitajte savjete i upute za prijavu ili pošaljite pitanje u naš Korisnički centar.

Cilj mjere

Polaznicima omogućiti stjecanje praktičnih znanja i vještina za obavljanje poslova određenog radnog mjesta ili rad u određenom zanimanju ili osvježavanje vještina koje su se izgubile tijekom vremena

Trajanje mjere

Ciljana skupina 1 i 3: Do 4 mjeseca (preporučeno trajanje osobljavanja na radnom mjestu treba biti kao što je trajanje obrazovanja u ustanovama u istom ili sličnom programu);
Ciljana skupina 2: Do 6 mjeseci

Vrsta troška

­Do 2.000 kn u brutto iznosu za troškove mentora

Nositelj osposobljavanja (poslodavac)
Za osobe iz ciljane skupine 1 i 3:

 • ­Troškovi mentorstva u bruto iznosu od 1.400, 1.700 ili 2.000 kn po polazniku ovisno o složenosti programa osposobljavanja
 • Troškovi zdravstvenog i sanitarnog pregleda za polaznike ukoliko je on neophodan za provedbu osposobljavanja, te drugih neophodnih zdravstvenih testova (npr. COVID test)

Za osobe iz ciljane skupine 2:

 • Trošak osposobljavanja od 2.500,00 kn za strukturirano raspisan program od minimalno 60 sati s opisanim skupovima ishoda učenja, sadržajima i modulima, popisom predavača, opisom učionica i sredstava na kojima će se raditi. Maksimalno se može isplatiti do 18.000,00 kn uz uvjet da su specificirani troškovi osposobljavanja.

Prihvatljivi troškovi osposobljavanja su sljedeći:

 • Trošak predavača
 • Putni troškovi za predavača
 • Troškovi uredskog i potrošnog materijala potrebnog za provođenje osposobljavanja
 • Ostali troškovi (administrativni, režijski)

Polaznik osposobljavanja

 • ­Troškovi doprinosa na temelju članka 10., stavak 1., točka 2. Zakona o doprinosima (NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18)
 • Novčana pomoć - prema Odluci Upravnog vijeća Zavoda
 • Putni troškovi - prema Odluci Upravnog vijeća Zavoda
 • Za ciljnu skupinu hrvatskih povratnika iz iseljeništva: refundacija stvarno nastalih troškova obveznog zdravstvenog osiguranja, prijevoda dokumenata i naknade na ime priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije
 1. Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda koje se osposobljavaju za rad u zanimanjima složenosti do 3. stupnja ISCED-11 (srednjoškolsko obrazovanje)
 2. Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda koje se osposobljavaju za specifične programe iz sustava visokih tehnologija, složenijih i poslova više kvalifikacijske razine, te poslova za koje nema programa obrazovanja u okviru redovitog školovanja - uvjet završena najmanje četverogodišnja srednja škola
 3. Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda iz ciljane skupine hrvatskih povratnika iz iseljeništva koje se osposobljavaju za rad u zanimanjima složenosti najviše do razine koja odgovara njihovom najviše stečenom stupnju obrazovanja

Nositelji osposobljavanja - poslodavci i druge organizacije koje mogu provesti osposobljavanje radi stjecanja kompetencija a koje imaju potrebe za zapošljavanjem radnika ili suradnju s drugim poslodavcima koji trebaju radnike traženih kompetencija (kao što su razvojne agencije, poduzetnički inkubatori ili nevladine udruge)

Polaznici osposobljavanja - nezaposlene osobe iz ciljane skupine

Zajednički kriteriji za polaznike

Svi polaznici obrazovanja ili osposobljavanja koji se u evidenciji Zavoda vode kao nezaposleni, imaju pravo za vrijeme trajanja obrazovanja ili osposobljavanja, a za dane provedene na obrazovanju ili osposobljavanju pokrivanje sljedećih troškova:

Novčanu pomoć (samo za nezaposlene osobe):
Polaznici obrazovanja

 • Sukladno članku 64. Zakona o tržištu rada (NN 118/18, 32/20), osoba koju je Zavod uputio na obrazovanje ima razmjerno danima provedenim na obrazovanju pravo na novčanu pomoć u dnevnom iznosu kojeg utvrđuje Upravno vijeće Zavoda Odlukom.

Polaznici osposobljavanja na radnom mjestu

 • Sukladno članku 64. Zakona o tržištu rada (NN 118/18, 32/20), osoba koju je Zavod uputio na osposobljavanje ima razmjerno danima provedenim na osposobljavanju pravo na novčanu pomoć u visini minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja.

Putni troškovi (samo za nezaposlene osobe)
Sukladno Odluci Upravnog vijeća Zavoda o visini troškova prijevoza za dane provedene na obrazovanju odnosno osposobljavanju ukoliko ima više od 2 km od adrese stanovanja do adrese obrazovne ustanove odnosno poslodavca i to:

 • ukoliko ima više od 2 km od stanice međumjesnog prijevoza do adrese na kojoj se izvodi obrazovanje odnosno osposobljavanje u visini troška prijevoza u mjestu obrazovanja odnosno osposobljavanja kao i troška međumjesnog prijevoza (trošak mjesnog i međumjesnog prijevoza),
 • ­
 • ukoliko ima manje od 2 km od stanice međumjesnog prijevoza do adrese na kojoj se izvodi obrazovanje odnosno osposobljavanje u visini troška međumjesnog prijevoza,
 • ­
 • u visini troška mjesečne karte javnog prijevoza ukoliko se obrazovanje odnosno osposobljavanje provodi u istom mjestu,
 • ­
 • iznimno u slučajevima kada nije moguće organizirati praktičnu nastavu u istom mjestu u kojem se izvodi teorijska nastava, u visini troška prijevoza na obje relacije i prema trošku dnevne povratne karte,
 • ­
 • u naseljima, mjestima i gradovima gdje ne postoji javni prijevoz i nije moguće dostaviti dokaz o stvarnom trošku prijevoza, mjesečno u visini od 2 kn po prijeđenom kilometru do propisane visine od najviše 1.400,00 kn.

Trošak prijevoza od mjesta prebivališta ili boravišta osobe do mjesta izvođenja osposobljavanja za rad u sezoni i od mjesta završetka osposobljavanja u sezoni do mjesta prebivališta ili boravišta osobe (u oba smjera), u visini cijene kupljene karte ili u visini od 2 kn po prijeđenom kilometru do propisane visine od najviše 1.400,00 kn u oba slučaja.

Udaljenost između adrese stanovanja i adrese obrazovanja odnosno osposobljavanja utvrđuje se prema planeru putovanja Hrvatskog autokluba, kao najkraća ruta uz korekciju za jednosmjerne ulice, uređene pješačke nathodnike i pothodnike.

Osiguranje prema propisima HZMO (za sve osobe koje već nisu u sustavu mirovinskog osiguranja)

 • Troškovi posebnog doprinosa za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima u iznosu 5% ako drugačije nisu osigurane

Polaznici programa obrazovanja za završetak osnovne škole za vrijeme trajanja obrazovanja imaju pravo na povrat stvarnih putnih troškova prema danima prisutnosti na obrazovanju, te NE stječu pravo na novčanu pomoć. (novo)

Dodatni troškovi za ciljnu skupinu povratnika iz iseljeništva

 • Povrat stvarnog iznosa jednokratno uplaćenog iznosa doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje do maksimalno 12 mjeseci, ako su ti troškovi nastali najviše 12 mjeseci prije početka osposobljavanja
 • Povrat stvarno plaćenih troškova doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za vrijeme trajanja osposobljavanja
 • Povrat stvarno nastalih troškova na ime prijevoda dokumenata za potrebe priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije i postupka priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije

Nositelji osposobljavanja - javni poziv i obrada zahtjeva

Polaznici osposobljavanja - selekcija kandidata i upućivanje od strane savjetnika za zapošljavanje

Odabir nositelja osposobljavanja - javni poziv i obrada zahtjeva. Zahtjev se nositelju obrazovanja može odobriti ukoliko je prethodna grupa polaznika završila osposobljavanje te je najmanje 30% polaznika zasnovalo radni odnos prema evidenciji HZMO, odnosno 15% kada je riječ o osobama s invaliditetom. Zahtjev se može odobriti ukoliko mentor ima najmanje 2 godine radnog iskustva u zanimanju za koji se vrši osposobljavanje što potvrđuje potpisanom izjavom. Poduzetničke potporne institucije mogu primiti onoliko polaznika za koliko imaju organizacijske uvjete.

Odabir polaznika - selekcija i upućivanje kandidata iz evidencije nezaposlenih osoba

Zahtjev se predaje putem online aplikacije na web adresi: mjere.hr. Poslodavac mora imati aktivan korisnički račun na web portalu burzarada.hzz.hr.

Zahtjev nositelja osposobljavanja koji sadržava:

 • Program osposobljavanja s definiranim aktivnostima (teorijskog i praktičnog osposobljavanja), trajanjem i ishodima
 • Podatke o mentorima
 • Podatke o izabranim polaznicima
 • Troškovnik
 • Potvrdu o stanju duga vezano uz obvezna osiguranja i pripadajuće poreze (pribavlja Zavod po službenoj dužnosti)
 • Dokaz o statusu povratnika iz iseljeništva (pribavlja ga Zavod razmjenom podataka sa Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske)

POSLODAVAC:

 • Osigurati uvjete za provedbu osposobljavanja prema dogovorenom programu
 • Osigurati najmanje 1 mentora na 3 polaznika te njihovu stalnu podršku tijekom trajanja osposobljavanja za rad u zanimanjima složenosti do 3. stupnja ISCED-11, te osigurati prijenos potrebnog teorijskog znanja za obavljanje poslova
 • Protekom svakog mjeseca Zavodu dostaviti izvještaj o prisutnosti
 • Predstavnicima Zavoda omogućiti kontrolu izvođenja programa osposobljavanja
 • Osigurati plaću mentora u većem ili istom iznosu prije provedbe osposobljavanja
 • Na kraju provedenog osposobljavanja polaznicima izdati potvrdu o trajanju osposobljavanja i stečenim kompetencijama
 • Poslodavac ne može otpuštati radnike radi poslovno uvjetovanih razloga na mjestima na kojima se osobe osposobljavaju

POLAZNIK:

 • Redovito i aktivno sudjelovati u osposobljavanju
 • Prihvatiti ponuđeno zaposlenje nakon završetka osposobljavanja
­

­­­Nositelj osposobljavanja - 30 dana od dana potpisa ugovora (za troškove mentorstva, programa osposobljavanja te zdravstveni pregled polaznika)

Polaznik obrazovanja - na početku mjeseca za prethodni mjesec na temelju prisutnosti na nastavi

Dodatno za polaznike iz ciljne skupine hrvatskih povratnika iz iseljeništva: 30 dana od dostave dokaza o nastalim troškovima vezanima uz obvezno zdravstveno osiguranje i priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije

­

­­­Osoba koja je upućena na osposobljavanje na radnom mjestu ne briše se za vrijeme osposobljavanja iz evidencije nezaposlenih i prima novčanu pomoć. Ukoliko je osoba u trenutku početka osposobljavanja na radnom mjestu primatelj naknade za vrijeme nezaposlenosti, isplaćivanje naknade se sukladno članku 57. Zakona o tržištu rada (NN 118/2018, 32/2020) obustavlja za vrijeme osposobljavanja na radnom mjestu kod poslodavca. Po završetku osposobljavanja na radnom mjestu novčana naknada se nastavlja isplaćivati za ostatak razdoblja do kojeg je priznato pravo na naknadu

Poslodavac osobi koja se osposobljava na radnom mjestu ne smije naložiti obavljanje poslova u razdoblju između 22 sata uvečer i 6 sati prije podne te nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi.

Osposobljavanje na radnom mjestu provodi se u punom radnom vremenu od 40 sati tjedno.

­

Opći uvjeti, važeći za sve mjere aktivne politike zapošljavanja u 2021. godini nalaze se ovdje.

Preuzmite u PDF formatu

Najčešća pitanja o potpore za osposobljavanje na radnom mjestu

Informacije o načinu podnošenja zahtjeva te o potrebnim radnjama za isto možete pronaći ovdje.

Zahtjev nositelja usavršavanja sadržava:

 • Program osposobljavanja s definiranim aktivnostima (teorijskog i praktičnog dijela osposobljavanja), trajanjem i predviđenim ishodima osposobljavanja
 • Podatke o mentorima
 • Podatke o odabranim polaznicima
 • Troškovnik
 • Potvrdu o stanju duga vezano uz obvezna osiguranja i pripadajuće poreze (pribavlja Zavod po službenoj dužnosti)
 • Dokaz o statusu povratnika iz iseljeništva (pribavlja ga Zavod razmjenom podataka sa Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske)
 • Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda koje se osposobljavaju za rad u zanimanjima složenosti do 3. stupnja ISCED-11 (srednjoškolsko obrazovanje),
 • Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda koje se osposobljavaju za specifične programe iz sustava visokih tehnologija, složenijih i poslova više kvalifikacijske razine, te poslova za koje nema programa obrazovanja u okviru redovitog školovanja - uvjet završena najmanje četverogodišnja srednja škola,
 • Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda iz ciljane skupine hrvatskih povratnika iz iseljeništva koje se osposobljavaju za rad u zanimanjima složenosti najviše do razine koja odgovara njihovom najviše stečenom stupnju obrazovanja.

Ciljane skupine pod brojem 1. i 3.: do 4 mjeseca.

Ciljane skupine pod brojem 2.: do 6 mjeseci.

Osposobljavanje na radnom mjestu provodi se u punom radnom vremenu od 40 sati tjedno.

Korisne informacije za osposobljavanje na radnom mjestu

Razmotrite slične potpore

Obrazovanje nezposlenih i ostalih tražitelja zaposlenja

Stjecanje kompetencija za novo zapošljavanje ili zadržavanje radnog mjesta, a poslodavcima omogućavanje zapošljavanja radnika s kompetencijama potrebnim na tržištu rada

Informacije...

Osposobljavanje na radnom mjestu i ustanovama za obrazovanje odraslih

Stjecanje praktičnih znanja i vještina za obavljanje poslova određenog radnog mjesta ili rad u određenom zanimanju u stvarnom gospodarskom okruženju i ustanovama za obrazobvanje odraslih

Informacije...

Obrazovanje za temeljne vještine osobnog i profesionalanog razvoja

Osposobljava nezaposlene osobe za stjecanje praktičnih znanja i vještina potrebnih za aktivno uključivanje na tržište rada

Informacije...

Tržište rada na dohvat ruke.

Primajte naš newsletter

Vaše osobne podatke štitimo sukladno Uvjetima korištenja i politici privatnosti.