Potpore za usavršavanje

Izmjena: 30. prosinac 2021.

Krajnji korisnik

Zaposlena osoba

Prijavljuje se

Poslodavac

Pročitajte savjete i upute za prijavu ili pošaljite pitanje u naš Korisnički centar.

Uvod

Potpore za usavršavanje namijenjene su isključivo za zaposlene osobe (kao osobe zaposlene u punom radnom vremenu ili nepunom radnom vremenu duže od 20 sati tjedno na neodređeno ili određeno vrijeme te prijavljene u evidenciju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), u programu sufinanciranja u kojem poslodavac snosi određeni dio ukupnog troška usavršavanja zaposlenih osoba.

Usavršavanje zaposlenih osoba provodi se prema unaprijed definiranom trajanju i programu te je obveza poslodavca kao korisnika potpore na kraju usavršavanja svakoj zaposlenoj osobi, kao polazniku, izdati potvrdu o stečenim kompetencijama.

Zahtjev za potporom za usavršavanje poslodavac obavezno podnosi prije početka programa usavršavanja.

Cilj mjere

Kroz sufinanciranje troška usavršavanja omogućiti ciljanu podršku zaposlenim osobama kojima su potrebne dodatne vještine radi zadržavanja radnog mjesta te poslodavcima kojima je potrebno ulaganje u razvoj i produktivnost svoje radne snage radi prilagodbe promjenama na tržištu

Zaposlene osobe kojima su potrebne dodatne stručne kompetencije i vještine radi zadržavanja radnog mjesta

Do 6 mjeseci uz obvezu zadržavanja zaposlene osobe u radnom odnosu nakon završetka trajanja programa usavršavanja najmanje u razdoblju trajanja usavršavanja

Iznos potpore koju sufinancira Hrvatski zavod za zapošljavanje (dalje u tekstu: Zavod) može iznositi najviše 70%, a najmanje 50%, ukupno prihvatljivih troškova, ovisno o veličini poslodavca:

 • veliki poslodavci – 50% (za pojedinog polaznika koji je osoba s invaliditetom do 60%)
 • srednji poslodavci – 60%
 • mikro i mali poslodavci – 70%

Maksimalni iznos potpore koji Zavod isplaćuje poslodavcu može iznositi do najviše 15.000,00 kn po zaposlenoj osobi kao polazniku programa usavršavanja. Tako isplaćeni iznos potpore obuhvaća sve troškove koji nastanu ili bi mogli nastati u vezi s izvođenjem programa usavršavanja.

Poslodavci koji kao fizičke ili pravne osobe, te osobe koje su osnovane temeljem posebnih propisa, samostalno i trajno obavljaju gospodarsku djelatnost

Putem javnog poziva te obrade zahtjeva nakon zaprimanja

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

 1. Trošak predavača koji sudjeluje u izvođenju programa usavršavanja
  • Trošak predavača zaposlenog kod poslodavca utvrđen na temelju iznosa satnice bruto I iznosa plaće predavača za sate utrošene na provedbu i izvođenje programa usavršavanja.
  • Trošak predavača koji nije zaposlen kod poslodavca, a koji će provesti i izvesti program usavršavanja, iskazan u ponudi obrazovne ustanove ili drugog poslodavca.
  • Radi provedbe i izvođenja programa usavršavanja, moguć je angažman većeg broja predavača.
 2. Trošak materijala nužan za provedbu i izvođenje programa usavršavanja
  • Prihvatljivim se smatraju svi materijali i sredstva koji zaposlenim osobama kao polaznicima omogućavaju savladavanje programa usavršavanja (repromaterijal, udžbenici, skripte i sl.), no ne i pomagala koja predavaču služe za izvođenje programa usavršavanja (računalo, projektor i sl.), kao ni opći neizravni troškovi (administrativni troškovi, najam, zakup, režijski troškovi i sl.).
 3. Putni trošak zaposlenih osoba kao polaznika
  • Putni trošak je opravdan ukoliko se program usavršavanja provodi izvan prostora poslodavca koji podnosi zahtjev. Troškovi prijevoza osobnim automobilom nisu opravdani ukoliko postoji dostupnost javnog prijevoza.
  • Za polaznike programa usavršavanja koji su osobe s invaliditetom prihvatljiv je i trošak smještaja u slučaju kad se program usavršavanja provodi izvan prostora poslodavca koji podnosi zahtjev.

Troškovi moraju biti potkrijepljeni dokazima o namjenskom trošenju odobrenih sredstava koji su izravno vezani za provedeni program usavršavanja. Odnose se na ukupan trošak prije odbitka poreza ili drugih naknada. Prihvatljivi dokazi o namjenskom trošenju sredstava su: obračun plaće iz kojeg je vidljiv iznos bruto I satnice predavača zaposlenog kod poslodavca, račun/ponuda obrazovne ustanove ili drugog poslodavca koji će provesti program usavršavanja, računi izdani za materijalne troškove predavača (osim ako je isti zaposlenik poslodavca), putni nalog poslodavca uz presliku karte ovlaštenog pružatelja usluge javnog prijevoza (osim usluge taksi prijevoza). Diskrecijsko je pravo Zavoda procijeniti opravdanost ovakvih troškova.

PRIHVATLJIVI PROGRAMI USAVRŠAVANJA I NAČINI IZVOĐENJA

Program usavršavanja sufinanciran putem potpore za usavršavanje mora biti opravdan i neophodan zaposlenim osobama radi zadržavanja radnog mjesta.

Program usavršavanja može se provoditi kod poslodavca koji podnosi zahtjev od strane predavača zaposlenog kod poslodavca ili vanjskog predavača. Također, zaposlena osoba za koju se traži potpora može se uputiti na pohađanje programa usavršavanja (ili dijela programa) kod drugog poslodavca ili u obrazovnu ustanovu.

Program usavršavanja može podrazumijevati različite vrste obrazovanja (stručna osposobljavanja, usavršavanja, izobrazbe i dr.), bez obzira rezultiraju li stjecanjem javne isprave ili su usmjerena na stjecanje ili razvoj stručnih kompetencija i vještina za obavljanje određenih poslova, kao i različite oblike izvođenja programa (učenje na radnom mjestu, kombinirano u obrazovnoj ustanovi i na radnom mjestu ili online), ovisno o planiranim ishodima učenja. Stoga se od poslodavca pri predaji zahtjeva traži da opiše cilj i opravdanost provedbe programa usavršavanja zaposlenih osoba na konkretnom radnom mjestu, sadržaj programa, kao i njegove glavne ishode, odnosno kompetencije koje će zaposlene osobe kao polaznici steći nakon završenog programa usavršavanja.

Potpora se neće dodijeliti za program usavršavanja zaposlenih osoba koji poslodavac provodi radi usklađivanja poslovanja sa zakonskim i podzakonskim aktima Republike Hrvatske (npr. zaštita na radu).

POTPORA SE NE MOŽE DODIJELITI

 • poslodavcima u poteškoćama kako su definirani Pojmovnikom
 • poslodavcima koji ne mogu dokazati obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje 6 mjeseci prije dana podnošenja zahtjeva
 • za nositelja obrta, jedinog ili značajnijeg člana trgovačkog društva ili druge pravne osobe te osobe osnovane na temelju posebnog propisa, ni za člana ili predsjednika uprave, odnosno za izvršne direktore, ako su organi dioničkog društva ustrojeni monistički, prokuriste, niti za članove koji osobno vode poslove društava osoba
 • za osobe zaposlene u nepunom radnom vremenu u trajanju kraćem od 20 sati tjedno
 • za umirovljenike

POSLODAVAC:

 • organizirati i provesti program usavršavanja prema odobrenom programu
 • zadržati u radnom odnosu zaposlene osobe koje su završile program usavršavanja najmanje u razdoblju trajanja usavršavanja
 • u roku od 15 dana od dana završetka programa usavršavanja dostaviti od strane ovlaštene osobe poslodavca potpisani Izvještaj o provedbi i izvođenju programa usavršavanja s financijsko-računovodstvenom dokumentacijom u svrhu dokazivanja namjenskog utroška dobivenog iznosa potpore sukladno odobrenim troškovima koji mora sadržavati najmanje sljedeće podatke i dokaze:
  • ukupni iznos utrošenih sredstava za predavača zaposlenog kod poslodavca izražen kroz umnožak satnice bruto I iznosa plaće predavača i broja sati utrošenih na program usavršavanja
  • ukupni iznos utrošenih sredstava za predavača koji nije zaposlen kod poslodavca (račun temeljem ponude), putnih troškova za zaposlene osobe kao polaznike i troškova smještaja za osobe s invaliditetom (putni nalog i račun)
 • zaposlenim osobama kao polaznicima programa usavršavanja izdati potvrdu o stečenim kompetencijama i vještinama

POLAZNICI PROGRAMA USAVRŠAVANJA:

 • aktivno sudjelovati u organiziranom programu usavršavanja – stjecanja stručnih kompetencija i vještina

U svrhu utvrđivanja osnovanosti zahtjeva za dodjelu potpore, kada iz dostavljene dokumentacije nije vidljiva osnovanost zahtjeva, Zavod može zatražiti i drugu dokumentaciju od podnositelja zahtjeva, kao i provjeriti istinitost i točnost podataka u dostavljenoj dokumentaciji. Također, Zavod zadržava pravo naknadne provjere i revizije predmetnog zahtjeva i pripadajuće dokumentacije, isplate sredstava i postupanja prema provedenoj reviziji.

­­­Isplata se vrši jednokratno u roku od 30 dana od sklapanja ugovora o dodjeli potpore.

Zahtjev se predaje putem online aplikacije na web adresi: mjere.hr. Poslodavac mora imati aktivan korisnički račun na web portalu burzarada.hzz.hr,

Dokumentacija koju poslodavac dostavlja uz prijavu:

Zahtjev se obvezno podnosi prije početka programa usavršavanja te sadrži:

 • podatke o programu usavršavanja
 • podatke o predavaču/ima
 • podatke o odabranim zaposlenim osobama kao polaznicima
 • podatke o troškovima programa usavršavanja s obrazloženjem troška
 • ponudu s navedenim troškom programa usavršavanja (u slučaju kad se program ne provodi kod poslodavca koji podnosi zahtjev)
 • izjava poslodavca da nije poslodavac u poteškoćama

Dokumentacija/podaci koje će Zavod pribaviti razmjenom s nadležnim tijelima:

 • Potvrda Porezne uprave o obvezama po osnovi poreza i doprinosa iz koje mora proizlaziti da podnositelj zahtjeva nema dospjelih, a nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa, odnosno da su eventualno postojeće obveze regulirane sklopljenim Upravnim ugovorom s Poreznom upravom.1

NAPOMENA:
Ukoliko Zavod u suradnji s nadležnim tijelima ne uspostavi elektronsku razmjenu za neki od gore navedenih dokumenata, pisano će obavijestiti podnositelje zahtjeva o daljnjim aktivnostima.

1) Ako Zavod pribavi Potvrdu s naznakom postojanja bilo kakvog dugovanja, pozvat će podnositelja zahtjeva da, najkasnije u roku od tri radna dana od dana zaprimanja takvog poziva, Zavodu dostavi urednu Potvrdu o nepostojanju dospjelih, a nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa. Ako podnositelj zahtjeva ne postupi sukladno takvom pozivu, Zavod će postupiti prema pribavljenoj Potvrdi.

Opći uvjeti, važeći za sve mjere aktivne politike zapošljavanja u 2022. godini nalaze se ovdje.

Zakonodavna podloga kojom se reguliraju mjere aktivnog zapošljavanja u 2022. godini nalazi se ovdje.

Preuzmite u PDF formatu

Izjava poslodavca

Poslodavac nije u teškoćama

Preuzmi

Najčešća pitanja o potpori za usavršavanje

Zahtjev za potporu za usavršavanje obvezno se podnosi prije planiranog početka programa obrazovanja.

Informacije o načinu podnošenja zahtjeva te o potrebnim radnjama za isto možete pronaći ovdje.

Zahtjev nositelja usavršavanja sadržava:

 • podatke o programu obrazovanja s definiranim ciljem, sadržajem i ishodima učenja,
 • podatke o predavaču/ima ili mentoru/ima, ustanovi ili poslodavcu kod kojeg će se provoditi nastava te o odabranim polaznicima,
 • podatke o troškovima programa usavršavanja,
 • potvrdu o stanju duga vezano uz obvezna osiguranja i pripadajuće poreze.

Osobe zaposlene kod poslodavaca kojima su potrebne nove kompetencije za zadržavanje radnog mjesta.

 • ­poslodavci u poteškoćama,
 • ­poslodavci koji sredstva za rad i plaće radnika osiguravaju iz Državnog proračuna i/ili Državnog proračuna po posebnim ugovorima s tijelima državne i javne uprave (primjerice ugovorne zdravstvene ustanove), ili proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave (primjerice dječji vrtići u privatnom vlasništvu, obiteljski domovi za skrb o starijim i nemoćnim osobama),
 • ­poslodavci koji ne mogu dokazati obavljanje djelatnosti najmanje 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva,
 • ­vlasnici, suvlasnici, osnivači, članovi uprave, direktori, prokuristi; također se ne mogu koristiti ni za osobe koje poslodavac mora zaposliti zbog ispunjavanja zakonskih uvjeta (primjerice stručne osobe, poslovođe ili ovlašteni projektanti), radnike u nepunom radnom vremenu, strane radnike iz trećih zemalja te zaposlene umirovljenike,
 • poslodavci za usavršavanje zaposlenika koje provode radi osiguravanja sukladnosti obveznim nacionalnim normama o usavršavanju.

Cilj potpore je zaposlenim osobama, kojima je ugroženo radno mjesto radi uvođenja novih tehnologija, novih načina poslovanja, novih proizvoda i dr., te kod kojih su prepoznati nedostaci određenih kompetencija ili kvalifikacija, kroz uključivanje u određene programe obrazovanja pružiti mogućnost za stjecanje novih kompetencija i zadržavanje radnog mjesta.

Program usavršavanja mora biti opravdan i neophodan zaposlenicima za zadržavanje radnog mjesta. On može podrazumijevati različite oblike obrazovanja (stručna osposobljavanja, usavršavanja i dr.), bez obzira jesu li verificirani ili nisu, usmjerene na stjecanje ili razvoj stručnih kompetencija za obavljanje određenih poslova (hard skills), a ne „mekih“, prenosivih vještina (soft skills).

Stoga se od poslodavca pri predaji zahtjeva traži da opiše cilj i opravdanost provedbe programa usavršavanja zaposlenika na konkretnom radnom mjestu, sadržaj programa usavršavanja, kao i njegove glavne ishode odnosno kompetencije koje će polaznici steći nakon završenog programa.

Potpore moraju imati učinak poticaja. Stoga se ne dodjeljuju za usavršavanja i osposobljavanja radnika koja su propisana određenim zakonima i pravilnicima, tj. koja bi se provodila bez obzira na sredstva raspoloživa kroz potpore za usavršavanje.

Program obrazovanja s definiranom strukturom i ishodima učenja može provoditi osoba zaposlena kod poslodavca, vanjski predavač neovisno o mjestu zaposlenja, ili se radnik za kojega se traži potpora može uputiti na pohađanje formalnog programa obrazovanja u obrazovnu ustanovu.

Oblik izvođenja programa ovisi o planiranim ishodima učenja odnosno kompetencijama koje će polaznici steći završetkom programa. Polaznik tako nastavu može pohađati kod matičnog poslodavca kroz učenje na radnom mjestu, kombinirano u obrazovnoj ustanovi i na radnom mjestu, online ili prema potrebi kod drugog poslodavca.

Korisne informacije za usavršavanje

Razmotrite i ove mjere

Osposobljavanje na radnom mjestu

Stjecanje praktičnih znanja i vještina uz potvrdu od poslodavca ili javnu ispravu o osposobljenosti.

Informacije i prijava..

Osposobljavanje na radnom mjestu i ustanovama za obrazovanje odraslih

Stjecanje praktičnih znanja i vještina za određeno radno mjesto ili rad u stvarnom gospodarskom okruženju i ustanovama za obrazobvanje odraslih

Informacije...

Tržište rada na dohvat ruke.

Primajte naš newsletter

Vaše osobne podatke štitimo sukladno Uvjetima korištenja i politici privatnosti.

Logo Financira Europska unija - EU NextGen

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.