Potpora za usavršavanje

Najčešća pitanja, pojašenja i smjernice za predaju zahtjeva i korištenja potpore za usavršavanje

Zahtjev za potporu za usavršavanje obvezno se podnosi prije planiranog početka programa obrazovanja.

Informacije o načinu podnošenja zahtjeva te o potrebnim radnjama za isto možete pronaći ovdje.

Zahtjev nositelja usavršavanja sadržava:

 • podatke o programu obrazovanja s definiranim ciljem, sadržajem i ishodima učenja,
 • podatke o predavaču/ima ili mentoru/ima, ustanovi ili poslodavcu kod kojeg će se provoditi nastava te o odabranim polaznicima,
 • podatke o troškovima programa usavršavanja,
 • potvrdu o stanju duga vezano uz obvezna osiguranja i pripadajuće poreze.

Osobe zaposlene kod poslodavaca kojima su potrebne nove kompetencije za zadržavanje radnog mjesta.

 • ­poslodavci u poteškoćama,
 • ­poslodavci koji sredstva za rad i plaće radnika osiguravaju iz Državnog proračuna i/ili Državnog proračuna po posebnim ugovorima s tijelima državne i javne uprave (primjerice ugovorne zdravstvene ustanove), ili proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave (primjerice dječji vrtići u privatnom vlasništvu, obiteljski domovi za skrb o starijim i nemoćnim osobama),
 • ­poslodavci koji ne mogu dokazati obavljanje djelatnosti najmanje 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva,
 • ­vlasnici, suvlasnici, osnivači, članovi uprave, direktori, prokuristi; također se ne mogu koristiti ni za osobe koje poslodavac mora zaposliti zbog ispunjavanja zakonskih uvjeta (primjerice stručne osobe, poslovođe ili ovlašteni projektanti), radnike u nepunom radnom vremenu, strane radnike iz trećih zemalja te zaposlene umirovljenike,
 • poslodavci za usavršavanje zaposlenika koje provode radi osiguravanja sukladnosti obveznim nacionalnim normama o usavršavanju.

Cilj potpore je zaposlenim osobama, kojima je ugroženo radno mjesto radi uvođenja novih tehnologija, novih načina poslovanja, novih proizvoda i dr., te kod kojih su prepoznati nedostaci određenih kompetencija ili kvalifikacija, kroz uključivanje u određene programe obrazovanja pružiti mogućnost za stjecanje novih kompetencija i zadržavanje radnog mjesta.

Program usavršavanja mora biti opravdan i neophodan zaposlenicima za zadržavanje radnog mjesta. On može podrazumijevati različite oblike obrazovanja (stručna osposobljavanja, usavršavanja i dr.), bez obzira jesu li verificirani ili nisu, usmjerene na stjecanje ili razvoj stručnih kompetencija za obavljanje određenih poslova (hard skills), a ne „mekih“, prenosivih vještina (soft skills).

Stoga se od poslodavca pri predaji zahtjeva traži da opiše cilj i opravdanost provedbe programa usavršavanja zaposlenika na konkretnom radnom mjestu, sadržaj programa usavršavanja, kao i njegove glavne ishode odnosno kompetencije koje će polaznici steći nakon završenog programa.

Potpore moraju imati učinak poticaja. Stoga se ne dodjeljuju za usavršavanja i osposobljavanja radnika koja su propisana određenim zakonima i pravilnicima, tj. koja bi se provodila bez obzira na sredstva raspoloživa kroz potpore za usavršavanje.

Program obrazovanja s definiranom strukturom i ishodima učenja može provoditi osoba zaposlena kod poslodavca, vanjski predavač neovisno o mjestu zaposlenja, ili se radnik za kojega se traži potpora može uputiti na pohađanje formalnog programa obrazovanja u obrazovnu ustanovu.

Oblik izvođenja programa ovisi o planiranim ishodima učenja odnosno kompetencijama koje će polaznici steći završetkom programa. Polaznik tako nastavu može pohađati kod matičnog poslodavca kroz učenje na radnom mjestu, kombinirano u obrazovnoj ustanovi i na radnom mjestu, online ili prema potrebi kod drugog poslodavca.

Potpore za zapošljavanje i usavršavanje usklađene su sa Zakonom o državnim potporama (NN 47/14, 69/17), Smjernicama politike državnih potpora za razdoblje 2016. – 2020. (NN 2/18), Uredbom o skupnim izuzećima (EK) br. 651/14, koja je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 2017/1084. i Uredbom Komisije (EU) br. 2020/972., Uredbom o potporama male vrijednosti (EK) br. 1407/13, te imaju obilježja horizontalnih potpora, namijenjenih svim poduzetnicima, ali isključuju poduzetnike u teškoćama.

„Poduzetnik u teškoćama” je poduzetnik za kojeg vrijedi najmanje jedna od sljedećih okolnosti:

 • u slučaju društva s ograničenom odgovornošću (osim MSP-a koji postoji manje od tri godine ili, za potrebe prihvatljivosti za potpore za rizično financiranje, MSP-a tijekom 7 godina od njegove prve komercijalne prodaje koji je primjeren za ulaganja u rizično financiranje na temelju dubinske analize koju je proveo odabrani financijski posrednik), ako je više od polovice njegova vlasničkog kapitala izgubljeno zbog prenesenih gubitaka. To se događa kada se odbijanjem prenesenih gubitaka od pričuva (i svih drugih elemenata koji se općenito smatraju dijelom vlastitog kapitala društva) dobije negativan kumulativni iznos koji premašuje polovicu temeljnog vlasničkog kapitala. Za potrebe ove odredbe „društvo s ograničenom odgovornosti” odnosi se posebno na dvije vrste društava navedene u Prilogu I. Direktivi 2013/34/EU (1), a „vlasnički kapital” obuhvaća, prema potrebi, sve premije na emitirane dionice;
 • u slučaju društva u kojem najmanje nekoliko članova snosi neograničenu odgovornost za dug društva (osim MSP-a koji postoji manje od tri godine ili, za potrebe prihvatljivosti za potpore za rizično financiranje, MSP-a tijekom 7 godina od njegove prve komercijalne prodaje koji je primjeren za ulaganja u rizično financiranje na temelju dubinske analize koju je proveo odabrani financijski posrednik), ako je više od polovice njegova kapitala navedenog u financijskom izvještaju društva izgubljeno zbog prenesenih gubitaka. Za potrebe ove odredbe „društvo u kojem najmanje nekoliko članova snosi neograničenu odgovornost za dug društva” odnosi se posebno na vrste društva navedene u Prilogu II. Direktivi Vijeća 2013/34/EU;
 • ako se nad poduzetnikom provodi cjelokupni stečajni postupak ili on ispunjava kriterije u skladu s nacionalnim pravom da se nad njim provede cjelokupni stečajni postupak na zahtjev vjerovnika;
 • ako je poduzetnik primio potporu za sanaciju, a još nije nadoknadio zajam ili okončao jamstvo, ili je primio potporu za restrukturiranje, a još je podložan planu restrukturiranja;
 • u slučaju poduzetnika koji nije MSP, ako je tijekom zadnje dvije godine:
  1. omjer knjigovodstvenog duga i kapitala poduzetnika bio veći od 7,5 i
  2. EBITDA koeficijent pokrića kamata poduzetnika bio je niži od 1,0;

Obveza poslodavca je zadržavanje radnika u radnom odnosu u trajanju dvostruko duljem od trajanja usavršavanja (npr. 3+3 mjeseca, odnosno 3 mjeseca usavršavanja, minimalno 6 mjeseci radnog odnosa).

Polaznik ima pravo na refundiranje putnih troškova u slučaju kada se nastava provodi na adresi različitoj od adrese na kojoj polaznik radi.

Osobe s invaliditetom imaju pravo i na refundiranje troškova smještaja u slučaju kada se nastava provodi na adresi različitoj od adrese na kojoj polaznik radi.

Tržište rada na dohvat ruke.

Primajte naš newsletter

Vaše osobne podatke štitimo sukladno Uvjetima korištenja i politici privatnosti.

Logo Financira Europska unija - EU NextGen

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.