Potpora za zapošljavanje

Najčešća pitanja, pojašenja i smjernice za predaju zahtjeva i korištenja potpore za zapošljavanje

Informacije o načinu podnošenja zahtjeva te o potrebnim radnjama za isto možete pronaći ovdje.

Osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih:

 • koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom1 tijekom prethodnih 6 mjeseci,
 • bez završenog srednjoškolskog obrazovanja,
 • između 15 i 24 godine2 starosti,
 • starije od 50 godina3,
 • Osobe s invaliditetom4,
 • romske nacionalne manjine.

1) Pod redovnom plaćom podrazumijeva se da je osoba bila zaposlena temeljem Ugovora o radu te je isto evidentirano u u evidenciji HZMO; 2) Obuhvaća osobe od navršene 15. do navršene 25. godine života; 3) Obuhvaća osobe od navršene 50. godine prijavljene u evidenciju ili u otkaznom roku; 4) Prijavljeni u evidenciju nezaposlenih ili u otkaznom roku

Poslodavac zahtjev predaje prema sjedištu poslodavca po isteku natječaja za slobodno radno mjesto.

Osobe za koje se traži dodjela financijskih sredstava trebaju biti prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba u vremenu trajanja prijave potrebe za radnikom.

Nezaposlena osoba i poslodavac moraju udovoljavati uvjetima mjere kako bi se potpora odobrila.

U slučaju da poslodavac, odnosno vlasnik poslovnog subjekta ima ugovor o radu i prijavljen je u sustav HZMO u svom poslovnom subjektu, uzima se u obzir kao zaposleni radnik. Obrti, samostalne djelatnosti i OPG-ovi koji nemaju zaposlenih mogu koristiti potpore za zapošljavanje za jednu osobu uz uvjet da je vlasnik prijavljen na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje u svojstvu obrtnika/vlasnika OPG-a/samostalne djelatnosti i da nije prijavljen kod drugog poslodavca u radnom odnosu. Vlasnik obrta ili samostalne djelatnosti koji nije zaposlen u obrtu/slobodnoj djelatnosti - podnositelju zahtjeva, nego u drugom poslovnom subjektu, ne ulazi u izračun prosječnog broja zaposlenih. Za ponovno korištenje mjere nije moguće koristiti navedeno izuzeće, osim u slučaju da poslodavac osobu zaposlenu uz potporu zadrži u radnom odnosu o svom trošku.

Potpore za zapošljavanje dostupne su svim poduzećima, odnosno poduzetnicima i neprofitnim organizacijama koji obavljaju gospodarsku djelatnost, ali isključuju poduzetnike u poteškoćama. Navedene potpore dodjeljuju se svim korisnicima pod istim uvjetima.

Potpore za zapošljavanje i usavršavanje usklađene su sa Zakonom o državnim potporama (NN 47/14, 69/17), Smjernicama politike državnih potpora za razdoblje 2016. – 2020. (NN 2/18), Uredbom o skupnim izuzećima (EK) br. 651/14, koja je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 2017/1084. i Uredbom Komisije (EU) br. 2020/972., Uredbom o potporama male vrijednosti (EK) br. 1407/13, te imaju obilježja horizontalnih potpora, namijenjenih svim poduzetnicima, ali isključuju poduzetnike u teškoćama.

„Poduzetnik u teškoćama” znači poduzetnik za kojeg vrijedi najmanje jedna od sljedećih okolnosti:

 • U slučaju društva s ograničenom odgovornošću (osim MSP-a koji postoji manje od tri godine ili, za potrebe prihvatljivosti za potpore za rizično financiranje, MSP-a tijekom 7 godina od njegove prve komercijalne prodaje koji je primjeren za ulaganja u rizično financiranje na temelju dubinske analize koju je proveo odabrani financijski posrednik), ako je više od polovice njegova vlasničkog kapitala izgubljeno zbog prenesenih gubitaka. To se događa kada se odbijanjem prenesenih gubitaka od pričuva (i svih drugih elemenata koji se općenito smatraju dijelom vlastitog kapitala društva) dobije negativan kumulativni iznos koji premašuje polovicu temeljnog vlasničkog kapitala. Za potrebe ove odredbe „društvo s ograničenom odgovornosti” odnosi se posebno na dvije vrste društava navedene u Prilogu I. Direktivi 2013/34/EU (1), a „vlasnički kapital” obuhvaća, prema potrebi, sve premije na emitirane dionice;
 • U slučaju društva u kojem najmanje nekoliko članova snosi neograničenu odgovornost za dug društva (osim MSP-a koji postoji manje od tri godine ili, za potrebe prihvatljivosti za potpore za rizično financiranje, MSP-a tijekom 7 godina od njegove prve komercijalne prodaje koji je primjeren za ulaganja u rizično financiranje na temelju dubinske analize koju je proveo odabrani financijski posrednik), ako je više od polovice njegova kapitala navedenog u financijskom izvještaju društva izgubljeno zbog prenesenih gubitaka. Za potrebe ove odredbe „društvo u kojem najmanje nekoliko članova snosi neograničenu odgovornost za dug društva” odnosi se posebno na vrste društva navedene u Prilogu II. Direktivi Vijeća 2013/34/EU.
 • ako se nad poduzetnikom provodi cjelokupni stečajni postupak ili on ispunjava kriterije u skladu s nacionalnim pravom da se nad njim provede cjelokupni stečajni postupak na zahtjev vjerovnika;
 • Ako je poduzetnik primio potporu za sanaciju, a još nije nadoknadio zajam ili okončao jamstvo, ili je primio potporu za restrukturiranje, a još je podložan planu restrukturiranja;
 • U slučaju poduzetnika koji nije MSP, ako je tijekom zadnje dvije godine:
  1. omjer knjigovodstvenog duga i kapitala poduzetnika bio veći od 7,5 i
  2. EBITDA koeficijent pokrića kamata poduzetnika bio je niži od 1,0;

Poslodavac ne smije zaključiti ugovor o radu sa sufinanciranom osobom (potpora za zapošljavanje) prije podnošenja zahtjeva što podrazumijeva da najraniji datum sklapanja ugovora o radu mora biti kasniji od datuma podnošenja zahtjeva. U slučaju da poslodavac sklopi ugovor o radu prije ocjene zahtjeva od strane Zavoda, preuzima financijski rizik ukoliko suglasnost Zavoda bude negativna iz razloga koji nisu utvrđeni u trenutku predaje zahtjeva ili u slučaju nedostatka financijskih sredstava.

Sukladno Zakonu o radu (čl. 61.): Radnik koji radi u punom radnom vremenu može sklopiti ugovor o radu s drugim poslodavcem u najdužem trajanju do osam sati tjedno, odnosno do sto osamdeset sati godišnje, samo ako je poslodavac, odnosno ako su poslodavci s kojima radnik već prethodno ima sklopljen ugovor o radu, radniku za takav rad dali pisanu suglasnost.

Tržište rada na dohvat ruke.

Primajte naš newsletter

Vaše osobne podatke štitimo sukladno Uvjetima korištenja i politici privatnosti.