Potpora za stjecanje prvog radnog iskustva u javnoj službi

Najčešća pitanja, pojašenja i smjernice za predaju zahtjeva i korištenja potore za stjecanje prvog radnog iskustva u javnoj službi

Informacije o načinu podnošenja zahtjeva te o potrebnim radnjama za isto možete pronaći ovdje.

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i kulture.

Osobe za koje se traži dodjela financijskih sredstava trebaju biti prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba u vremenu trajanja prijave potrebe za radnikom.

Nezaposlena osoba i poslodavac moraju udovoljiti uvjetima mjere kako bi se potpora odobrila.

Zavod ne financira pripravništvo u ustanovama čiji je osnivač nadležni grad ili županija, uz izuzeće ustanova iz područja predškolskog odgoja.

Mjera pripravništva usmjerena je na javne službe iz područja zdravstva, obrazovanja, predškolskog odgoja, socijalne skrbi i kulture čiji je osnivač ministarstvo i koje se financiraju iz Državnog proračuna.

Poslodavac zahtjev predaje prema sjedištu poslodavca po isteku natječaja za slobodno radno mjesto.

Zavod priznaje trošak do 10 000,oo kn za pripravnike koji se zapošljavaju u prirodoslovno-matematičko-informatičkom i tehničkom području, odnosno za pripravnike u navedenom području, a koji su u potrebi polagati pedagoške predmete za npr. rad u školama gdje su pedagoški predmeti uvjeti za radno mjesto ( primjer: diplomirani inženjer fizike da bi radio u školi mora imati položene pedagoške predmete)

Potpore za zapošljavanje i usavršavanje usklađene su sa Zakonom o državnim potporama (NN 47/14, 69/17), Smjernicama politike državnih potpora za razdoblje 2016. – 2020. (NN 2/18), Uredbom o skupnim izuzećima (EK) br. 651/14, koja je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 2017/1084. i Uredbom Komisije (EU) br. 2020/972., Uredbom o potporama male vrijednosti (EK) br. 1407/13, te imaju obilježja horizontalnih potpora, namijenjenih svim poduzetnicima, ali isključuju poduzetnike u teškoćama.

„Poduzetnik u teškoćama” znači poduzetnik za kojeg vrijedi najmanje jedna od sljedećih okolnosti:

  • U slučaju društva s ograničenom odgovornošću (osim MSP-a koji postoji manje od tri godine ili, za potrebe prihvatljivosti za potpore za rizično financiranje, MSP-a tijekom 7 godina od njegove prve komercijalne prodaje koji je primjeren za ulaganja u rizično financiranje na temelju dubinske analize koju je proveo odabrani financijski posrednik), ako je više od polovice njegova vlasničkog kapitala izgubljeno zbog prenesenih gubitaka. To se događa kada se odbijanjem prenesenih gubitaka od pričuva (i svih drugih elemenata koji se općenito smatraju dijelom vlastitog kapitala društva) dobije negativan kumulativni iznos koji premašuje polovicu temeljnog vlasničkog kapitala. Za potrebe ove odredbe „društvo s ograničenom odgovornosti” odnosi se posebno na dvije vrste društava navedene u Prilogu I. Direktivi 2013/34/EU (1), a „vlasnički kapital” obuhvaća, prema potrebi, sve premije na emitirane dionice;
  • U slučaju društva u kojem najmanje nekoliko članova snosi neograničenu odgovornost za dug društva (osim MSP-a koji postoji manje od tri godine ili, za potrebe prihvatljivosti za potpore za rizično financiranje, MSP-a tijekom 7 godina od njegove prve komercijalne prodaje koji je primjeren za ulaganja u rizično financiranje na temelju dubinske analize koju je proveo odabrani financijski posrednik), ako je više od polovice njegova kapitala navedenog u financijskom izvještaju društva izgubljeno zbog prenesenih gubitaka. Za potrebe ove odredbe „društvo u kojem najmanje nekoliko članova snosi neograničenu odgovornost za dug društva” odnosi se posebno na vrste društva navedene u Prilogu II. Direktivi Vijeća 2013/34/EU.
  • ako se nad poduzetnikom provodi cjelokupni stečajni postupak ili on ispunjava kriterije u skladu s nacionalnim pravom da se nad njim provede cjelokupni stečajni postupak na zahtjev vjerovnika;
  • Ako je poduzetnik primio potporu za sanaciju, a još nije nadoknadio zajam ili okončao jamstvo, ili je primio potporu za restrukturiranje, a još je podložan planu restrukturiranja;
  • U slučaju poduzetnika koji nije MSP, ako je tijekom zadnje dvije godine:
    1. omjer knjigovodstvenog duga i kapitala poduzetnika bio veći od 7,5 i
    2. EBITDA koeficijent pokrića kamata poduzetnika bio je niži od 1,0;

Osobe koje su bile uključene u mjeru pripravništva do 6 mjeseci mogu se ponovno uključiti u preostalom trajanju do 12 mjeseci u zvanju u obrazovnoj razini prema prethodno odobrenoj mjeri pripravništva1.

1) Navedeno se ne može primijeniti u slučaju da je korištenje prve intervencije okončano prijevremenim raskidom ugovora osim u slučaju kada se na nedvojben način može utvrditi da za to postoji opravdani razlog iz kojeg je vidljivo da osoba nije mogla završiti korištenje intervencije što mora pisanim putem obrazložiti Zavodu

Poslodavac ne smije zaključiti ugovor o radu sa sufinanciranom osobom (potpora za zapošljavanje) prije podnošenja zahtjeva što podrazumijeva da najraniji datum sklapanja ugovora o radu mora biti kasniji od datuma podnošenja zahtjeva. U slučaju da poslodavac sklopi ugovor o radu prije ocjene zahtjeva od strane Zavoda, preuzima financijski rizik ukoliko suglasnost Zavoda bude negativna iz razloga koji nisu utvrđeni u trenutku predaje zahtjeva ili u slučaju nedostatka financijskih sredstava.

Sukladno Zakonu o radu (čl. 61.): Radnik koji radi u punom radnom vremenu može sklopiti ugovor o radu s drugim poslodavcem u najdužem trajanju do osam sati tjedno, odnosno do sto osamdeset sati godišnje, samo ako je poslodavac, odnosno ako su poslodavci s kojima radnik već prethodno ima sklopljen ugovor o radu, radniku za takav rad dali pisanu suglasnost.

Tržište rada na dohvat ruke.

Primajte naš newsletter

Vaše osobne podatke štitimo sukladno Uvjetima korištenja i politici privatnosti.

Logo Financira Europska unija - EU NextGen

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.