Poslodavci koji će aplicirati na potpore koje su namijenjene zelenim djelatnostimaa moraju zadovoljiti kriterije poslovanja unutar područja „zelenih“ djelatnosti. Za utvrđivanje poslovanja po tom kriteriju, HZZ-ovi savjetnici će se voditi definicijama i okvirima opisanim u ovom tekstu.

Poslodavci koji isporučuju zelene usluge/proizvode te koji su registrirani po NKD djelatnosti na dozvoljenim NKD područjima kako je definirano u poglavlju „NKD klasifikacija i kriterij zelene djelatnosti“ zadovoljavaju uvjete za dodjelu potpore za zelena radna mjesta.

Područja zelenih proizvoda i usluga - kriteriji

 1. Energija iz obnovljivih izvora

  Električna energija, toplina ili gorivo proizvedeno iz obnovljivih izvora energije.

 2. Energetska učinkovitost

  Proizvodi i usluge koji poboljšavaju energetsku učinkovitost. Ovoj kategoriji pripada energetski učinkovita oprema, uređaji, zgrade i vozila, kao i proizvodi i usluge koji poboljšavaju energetsku učinkovitost zgrada i učinkovitost skladištenja i distribucije energije, kao što su Smart Grids napredne elektroenergetske mreže.

 3. Smanjenje i uklanjanje onečišćenja, smanjenje stakleničkih plinova te recikliranje i ponovna uporaba

  Proizvodi i usluge koji:

  • Smanjuju ili uklanjaju stvaranje ili oslobađanje zagađivača ili otrovnih spojeva odnosno uklanjaju onečišćujuće tvari ili opasan otpad iz okoliša.
  • Smanjuju emisije stakleničkih plinova drugim metodama osim proizvodnje obnovljive energije i energetske učinkovitosti
  • Smanjuju ili eliminiraju stvaranje otpadnih materijala; odnosno koji prikupljaju, ponovno koriste, obnavljaju, recikliraju ili kompostiraju otpadne materijale ili otpadne vode

 4. Održivo upravljanje i očuvanje prirodnih resursa

  Proizvodi i usluge koji čuvaju prirodne resurse. U ovu kategoriju uključeni su proizvodi i usluge vezani uz ekološku poljoprivredu i održivo šumarstvo, upravljanje zemljištem, upravljanje vodenim resursima, očuvanje tla, voda ili divljih životinja.

 5. Usklađenost s okolišnim standardima, obrazovanje te podizanje svijesti šire javnosti

  Proizvodi i usluge koji:

  • Provode okolišne propise/standarde
  • Osiguravaju obrazovanje i obuku vezano uz zelene tehnologije
  • Povećavaju opću razinu svijesti javnosti o pitanjima okoliša

Inidkativna lista zelenih proizvoda/usluga

 • ekološki poljoprivredni (biljke i stoka) proizvodi i proizvodi akvakulture i pomoćne usluge
 • ogrjevno drvo; ostalo drvo ako je u skladu s mjerama održivosti
 • usluge obnove rudnika
 • usluge prikupljanja drenažnih voda radi sprječavanja onečišćenja podzemnih voda
 • električna prijevozna oprema i energetski učinkovitija prijevozna oprema; ispušne cijevi i njihovi dijelovi (i filtri za čestice)
 • instrumenti, strojevi i uređaji za analizu onečišćujućih tvari, filtriranje ili pročišćavanje plinova i tekućina
 • septičke jame, rupičasta vjedra i slični predmeti za filtriranje vode na ulazu u odvode; pumpe za pročišćavanje otpadnih voda, vozila za prikupljanje otpadnih voda i čišćenje odvoda, aktivni ugljen za filtriranje vode
 • cijevi za uređaje za pročišćavanje otpadnih voda te za vodno gospodarstvo
 • vreće i vrećice kojima se zamjenjuju plastične vrećice; kante, kutije, spremnici i ostale posude za skladištenje i prijevoz otpada; ploče, blokovi i slični predmeti od biljnih vlakana, slame ili drvnog otpada, spojeni mineralnim vezivima; palionice i strojevi za obradu otpada (npr. koji se upotrebljavaju na odlagalištima)
 • olovni spremnici za radioaktivni otpad
 • usluge održavanja i popravka za smanjivanje gubitka vode
 • posebna oprema za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora: npr. sustavi za skladištenje bioplina, kotlovi na drva i ostali uređaji, solarne ploče i fotonaponske ćelije, hidraulične turbine i vodenična kola, vjetroturbine
 • biogoriva
 • ugljen ako je u skladu s mjerama održivosti
 • proizvodi za toplinsku i zvučnu izolaciju prvenstveno u zgradama: npr. proizvodi od pluta, prozori s tri izolacijska sloja, izolacijski materijali za fasade, krovove i drugi elementi zgrada, kao što su materijali izrađeni od staklene vune, kamene vune, celuloze, polimera i poliuretana i ostali
 • obnovljeni drveni spremnici
 • posebna oprema proizvedena za zaštitu okoliša i proizvodi za upravljanje resursima: npr. termostati za reguliranje, grijanja i hlađenja, termostatski ventili, toplinske crpke, kondenzacijski kotlovi, solarni grijači vode
 • svjetiljke s izbojem kao svjetiljke niskog pritiska (npr. kompaktne fluorescentne svjetiljke) i najučinkovitiji kućanski aparati
 • regenerirana guma u osnovnim oblicima ili u pločama, listovima ili trakama, vreće i torbe od biološke plastike
 • strojevi za oporabu metala
 • usluge održavanja, popravka i instalacije ekoloških proizvoda
 • električna struja, plin i toplina iz obnovljivih izvora
 • desalinizirana voda i prikupljena kišnica; održavanje vodovodnih cijevi radi smanjivanja gubitka vode
 • usluge prijevoza s niskougljičnim vozilima i plovilima
 • reciklirianje i ponovno korištenje rabljene robe
 • usluge održivog turizma
 • usluge odvodnje: prikupljanje, prijevoz i pročišćavanje otpadnih voda, rad, održavanje i čišćenje sustava odvodnje
 • usluge prikupljanja, obrade i odlaganja opasnog i neopasnog otpada
 • usluge obrade i odlaganja nuklearnog otpada
 • usluge oporabe materijala; sekundarne sirovine
 • usluge sanacije i čišćenja tla, podzemnih i površinskih voda
 • usluga sanacije i čišćenja zraka
 • ostale usluge sanacije i posebne kontrole onečišćenja
 • energetski učinkovite i pasivne zgrade i energetska obnova postojećih zgrada
 • usluge održavanja i popravka vodovodnih mreža
 • sustavi za obradu otpadnih voda i otpada i sustavi odvodnje
 • elektrane na obnovljive izvore energije, uključujući postavljanje fotonaponskih ploča
 • radovi zvučne izolacije
 • inženjerske i arhitektonske usluge za energetski učinkovite i pasivne zgrade i energetsku obnovu postojećih zgrada
 • inženjerske i arhitektonske usluge za projekte obnovljive energije
 • inženjerske i arhitektonske usluge za projekte gospodarenja vodom, otpadnim vodama i otpadom
 • usluge tehničke inspekcije cestovnih vozila u pogledu emisija u zrak
 • usluge istraživanja i razvoja za zaštitu okoliša i upravljanje resursima
 • usluge ekološkog savjetovanja
 • sakupljanje javnog otpada i otpada s ulica
 • administrativne usluge za zaštitu okoliša i upravljanje resursima
 • usluge osposobljavanja za zaštitu okoliša i upravljanje resursima
 • usluge zaštite okoliša koje pruža članska organizacija
 • usluge prirodnih rezervata, uključujući očuvanje divljih životinja

NKD klasifikacija i kriterij zelene djelatnosti

Na temelju indikativne liste zelenih proizvoda i usluga, HZZ je suzio popis djelatnosti kod kojih postoji potencijal značajnog doprinosa okolišnim ciljevima.

Popis prihvatljivih djelatnosti odnosno indikativna lista zelenih proizvoda i usluga u okviru tih djelatnosti čine primarni opseg za dodjelu potpore za zeleno radno mjesto. HZZ će periodički pristupati reviziji ovog popisa.

Poslodavci moraju imati registriranu djelatnost iz popisa prihvatljivih djelatnosti te kroz prijavni postupak dokazati:

 • da se njihovo poslovanje u cijelosti ili u određenom segmentu odnosi na proizvodnju zelenih proizvoda ili pružanje zelenih usluga, sukladno indikativnoj listi zelenih proizvoda i usluga navedenih u popisu prihvatljivih djelatnosti
 • da je radno mjesto za koje se traži potpora povezano s poslovnim procesom/ima koji se odnosi na zelene proizvode/usluge

Iznimno, za djelatnosti u prerađivačkoj industriji, poslodavac može opisati proizvod i/ili uslugu koje čine predmet njegovog poslovanja i izvan navedene indikativne liste te obrazložiti na koji su način isti usklađeni s gore navedenim kriterijima za pojedino područje.

HZZ će se prilikom ocjene predmeta poslovanja gospodarskog subjekta koristiti identificirane standarde, sustave označavanja i/ili certifikate koji vrijede na razini EU i/ili koji su prepoznati na nacionalnoj razini od strane nadležnih tijela te druge dostupne javne podatke.

Lista prihvatljivih NKD razreda: